Seks personer<br/>omkommet i flystyrt

Fly styrtet i Irland.