Fem omkom i flystyrt

Militært transportfly styret i Italia.