Minst tolv drept i nye angrep i Irak

Minst tolv drept i nye angrep i Irak