• Dalai Lama.jpg FOTO: SCANPIX

Obama kritiseres for ikke å møte Dalai Lama

Dalai Lama har vært i USA i to uker.