Bush fikk vedtatt avlyttingslov

Senatet i USA vedtok onsdag en ny lov om elektronisk avlytting.