Tiger Woods skadet i trafikkulykke

Skadet i trafikkulykke.