Samlet resultat før skatt for kjemikalieskipsfarten i Westfal-Larsen & Co AS som drives fra Bergen og tørrlastfarten i Armadora-konsernet som drives fra Singapore ble et underskudd på 430 millioner kroner.

Men til tross for det dårlige 2013-resultatet viser regnskapene at de familieeide selskapene med hovedkontor på Engen i Bergen er bunnsolide, med en samlet egenkapital på over 3,2 milliarder kroner.

Ser lysning i 2014

I en skriftlig kommentar til regnskapet sier adm. direktør Rolf Westfal-Larsen at han er noe mer optimistisk med tanke på 2014-resultatet, spesielt for kjemikaliedelen.

— Shippingmarkedet for kjemikalietank er fortsatt utfordrende med mye ledig kapasitet og svak utvikling i verdensøkonomien. For 2014 er fremtidsutsiktene noe lysere grunnet bedret global vekst, økning i amerikansk kjemikalieproduksjon samt mulige lettelser av sanksjonene mot Iran, sier han.

Driver 12 kjemikalieskip

Fra hovedkontoret i Bergen driver Westfal-Larsen til sammen 12 kjemikalietankere. Seks av disse er heleide, mens de seks andre eies av en gruppe kommandittselskaper der Westfal-Larsen & Co's eierandel er 35 prosent.

Denne virksomheten inngår regnskapsmessig i det familieeide konsernet Skibsaktieselskapet Navigation Co. Ltd., som også eier en rekke eiendommer i Bergen.

Egenkapitalen i Navigation-konsernet var ved årsskiftet 676 millioner kroner.

Tøffere i tørrbulk

Rolf Westfal-Larsen er mer pessimistisk til utviklingen i tørrlastmarkedet.

— Til tross for noe bedre fraktrater for tørrbulk i 2013, er segmentet fortsatt preget av strukturell overkapasitet og svak utvikling i verdensøkonomien. Selv om det er rapportert en redusert flåtevekst og bedret markedsbalanse fremover, har økt kontrahering av skip fra finansielle aktører mot slutten av 2013 og utover 2014 reist bekymring, sier skipsrederen i sin skriftlige kommentar.

Gjennom sitt norske eierselskap Armadora AS eier og driver Westfal-Larsen 20 tørrlastskip via Singapore-selskapet Masterbulk Pte. Ltd.

Bokført egenkapital i Armadora AS var ved årsskiftet nesten 2,6 milliarder kroner.

Valutatap og nedskrivninger

Kontantstrømmen ble ikke like negativ som resultatregnskapene. Den langsiktige gjelden i Westfal-Larsen & Co AS ble i fjor bokført med et urealisert valutatap på 87,5 millioner kroner. Dessuten ble det foretatt nedskrivninger på kommandittandelene i to kjemikalieskip på til sammen 59,7 millioner kroner. Dette er tekniske regnskapsposter som ikke medfører utbetalinger.

På tørrlastflåten ble det foretatt nedskrivninger på 2,9 millioner dollar, tilsvarende 18 millioner kroner. Inntektene for Armadora AS ble også påvirket negativt av at to skip ble solgt til resirkulering i løpet av fjoråret, som bidro til lavere driftsinntekter enn året før.

Positivt i eiendom

For Navigation-konsernet er underskuddet før skatt på 140 millioner kroner, som er 54 millioner kroner bedre enn datterselskapet Westfal-Larsen & Co. AS. Det skyldes blant annet positiv utvikling i eiendomsvirksomheten.

Blant annet er det kombinerte nærings- og boligprosjektet på den såkalte slaktehustomten i Sandviken, Sandviksboder 1 AS, nær fullført. Næringsdelen er utleid i sin helhet og ble tatt i bruk i desember 2013, og størsteparten av leilighetene var solgt ved årets slutt.

Westfal-Larsen & Co. AS 2013 2012
Inntekter 711 707
Driftsresultat -34 -61
Resultat før skatt -1 -194 -19

* Tall i millioner kroner

Armadora AS Konsern 2013 2012
Inntekter 463 564
Driftsresultat -188 -79
Resultat før skatt -236 -122

Armadora AS Konsern

* Tall i millioner kroner

* Omregnet med valutakurs 1 USD=6,10 NOK