Oslo er kanskje verdens beste shippingby, fordi klyngen er så komplett med alle typer bedrifter. Skal vi beholde posisjonen internasjonalt, må vi stå sammen.

Singapore, Oslo og London er verdens tre beste byer å drive shipping i. Det viser en ny rapport fra Menon Business Economics. I rapporten måles og telles verdens 12 ledende shippingbyers miljøer for rederier, maritim finans, jus og teknologi. Konklusjonen er at Singapore vinner målingene, fulgt av Oslo, London, Hamburg og Hongkong.

Sterkest på rederier

Oslo tar førsteplassen på målingen, med Singapore på andre. Oslo er sterkest på rederier fordi vi har sterke eiermiljøer. Et eksempel er Wilh. Wilhelmsen-­gruppen som også selger tjenester for å drifte skip for andre rederier over hele verden. Mange av rederiene følger offshorenæringen, og har utviklet høyteknologiske skip.

Oslo tar førsteplassen innen finans på grunn av shippingbanker som DNB og Nordea, samt sterke meglermiljøer. Oslo Børs er en av verdens ledende shippingbørser, selv om oljeselskapene kommer langt foran i verdi nasjonalt. Oslo tar femteplassen innen jus med klassifiseringsselskapet Det Norske Veritas, sjøforsikringsselskaper som Skuld og ikke minst Universitetet i Oslo, som har et nordisk senter for sjørett. New York scorer sterkest på finans og jus, men Oslo blir ansett å ha et mer komplett næringsmiljø for shipping enn New York.

Innen teknologi blir Oslo nummer fire, mye på grunn av nærheten til offshoremiljøene og utvikling av stadig mer avanserte skip. Mye kompetanse er tilknyttet små og store teknologiselskaper lokalisert vestover og opp mot Kongsberg.

Oppleves som tredje

I tillegg til målingen har Menon intervjuet 35 eksperter over hele verden om deres opplevelse av de 12 byene. I deres oppfatning kommer Singapore og London foran Oslo, så vi blir nummer tre. I sum plasseres altså Oslo som nummer to i verden, siden vi tar førsteplass i målingen og kommer på tredje i ekspertintervjuene. Og ekspertene mener dessuten at verden skal se opp for Rio og Shanghai som shippingbyer i årene som kommer.

Menon-rapporten er utført på oppdrag fra Oslo Maritime Nettverk og NorShipping. Oslo Teknopol profilerer Oslos kompetansetunge miljøer internasjonalt, og samarbeider med mange aktører om å arrangere Oslo Maritime Week, som starter i Oslo rådhus i morgen.

Skjebnefellesskap

Professor Torger Reve ved BI har nylig lansert resultatet fra forskningsprosjektet "Et kunnskapsbasert Norge". Han mener at Norge vil leve av tre næringer som er sterke på Vestlandet, og som dessuten er avhengige av kompetanse som bor i Oslo-regionen. De tre er shipping, olje og gass, og sjømat. I Oslo tilkommer næringer for finans, IKT, jus og andre kompetansetunge, eksportrettede tjenester. Med utvikling av ny teknologi blir det stadig mindre viktig å sitte i vannkanten når man driver installasjoner til havs. Oslo, Vestlandet og teknologimiljøet i Trondheim blir dermed sterkere knyttet sammen i et skjebnefellesskap i den internasjonale konkurransen.

Rapporten viser tydelig at Oslo er Norges spydspiss internasjonalt innen maritim næring. Oslo er mer anerkjent i utlandet enn hjemme. Oslo og resten av landet er avhengige av hverandre for å beholde en tetposisjon internasjonalt.

Henge sammen

På en del områder kan Oslos shippingmiljø ha litt å lære av for eksempel Sunnmøre. Der konkurrerer manknallhardt med hverandre når man må, og samarbeider når man kan. Oslos næringsliv og øvrig offentlighet er altfor lite stolte av seg selv og av hverandre. Derfor er det viktig å skape arenaer der næringsliv, forskning og det offentlige kan komme sammen for å utvikle og synliggjøre Oslo i internasjonal konkurranse.

For det er rett som Jan P. Syse sa: "Hvis vi ikke henger sammen, blir vi hengt hver for oss."