Oslo sentrum er det mest sentrale byrommet vi har i Norge. Det er her vi finner alle vitale, offentlige funksjoner. Det er hit vi søker når nasjonen skal feire eller bearbeide sorg. Det er her handel og underholdning har sitt viktigste tilholdssted, og det er her det pulserende bylivet får utfolde seg i alle sine fasetter 24 timer i døgnet.

Dette byrommet trues også av kriminalitet, voldtekter, lommetyver og forsøpling. Konflikter og interessemotsetninger knyttet til bruk av gatene øker. Kan vi klare å møte disse truslene med en utviklingsplan der vi tenker utvikling i flere i perspektiver?

Trygget må prioriteres

Oslo er blitt annerledes etter 22. juli. Vi må nå tenke nytt når det gjelder sikring av gater, torg og bygninger. Vi må tilstrebe at Oslo sentrum skal være et trygt område uten terror og kriminalitet. Kanskje ligger det en løsning i å etablere et forpliktende samarbeid mellom politi, frivillig sektor og Oslo kommune, som sikrer en fysisk tilstedeværelse gjennom hele døgnet, og som gjør Oslo sentrum til en bykjerne som oppleves trygt, både fysisk og psykisk, hele døgnet?

Løsninger

Kampen om gateareal skjerpes som en følge av økt tilflytting. Kan vi bidra til å løse dette ved å etablere store og robuste parkeringsanlegg under bakken? På denne måten kan vi fjerne gateparkering i sentrum og ta tilbake dette gatearealet til gående, syklende og handelsvirksomhet. Skal vi sørge for at gjennomgående trafikk i størst mulig grad ledes i tunneler under Oslo? Kan vi sørge for at bysykler plasseres på kollektivknutepunkt til fri benyttelse for alle som har reisekort fra Ruter? Kan vi utvikle bykjernen til å bli en miljøsone der vi ikke tillater bruk av privatbiler i samme grad som i dag? Skal vi stille krav om at taxier skal inn i dette området benytter nullutslippsteknologi? Energi som benyttes til bygninger må tilfredsstille innskjerpende energiklasser.

Hva kan gjøres?

Kan vi utnytte handelspotensialet i Oslo sentrum på en helt ny måte? Kan vi i samarbeid med handelsnæringen lage et spennende og innovativt konsept for handel i sentrum? Effektiv varedistribusjon hjem til sluttbrukere vil gjøre opplevelsen av handel i sentrum til noe helt annet enn det vi kjenner i dag.

Sentrum blir utviklet rundt det sosiale og opplevelsesaspektet – dessuten kan du komme frem og tilbake helt uten bruk av bil. Skal vi plassere kreative og særpregede møbler i byrommene? Skal vi legge til rette for folkehelseaktiviteter som både er motiverende og inkluderende, og reduserer ensomhet? Skal vi utvikle lekeplasser, trimmuligheter, musikk og øvrige kulturinnslag på en måte som vil kunne prege bybildet på en positiv måte? Utvikling skjer i møter mellom mennesker. Kan vi i Bymiljøetaten bidra til å lage et "liv" i sentrum som gjør området til en sosial møteplass der nettopp felles verdier blir våre fremtidige byggesteiner? Det slike spørsmål som blir viktige å drøfte i tiden fremover.