Norges Bank venter høyere prisvekst enn den gjorde tidligere

(E24) Sentralbanken venter at prisene vil stige 4,8 prosent i 2023. Det tar tid før rentehevingene virker inn på prisveksten, påpeker økonom.

Tross rentehevinger, venter Norges Bank høyere prisvekst enn den tidligere ventet.
Publisert: Publisert:

Norges Bank har lagt frem prognoser for inflasjonen som viser at sentralbanken venter at prisveksten vil ligge langt over målet i årene fremover, skriver E24.

I prognosene går det frem at Norges Bank venter en kjerneinflasjon på (KPI-JAE) på 5,2 prosent i 2023, noe som er 0,4 prosentpoeng høyere enn tidligere anslag.

For 2024 venter Norges Bank en kjerneinflasjon på 3,6 prosent, og for 2025 ventes kjerneinflasjonen å bli 2,7 prosent. Det er noe høyere enn tidligere anslag.

For konsumprisindeksen (KPI) venter Norges Bank en økning på 4,8 prosent i 2023, en oppgang i anslaget på 0,3 prosentpoeng.

For året etter, i 2024, venter Norges Bank en noe lavere økning i konsumprisindeksen enn den gjorde tidligere på 2,8 prosent, mens anslaget er økt noe for 2025 til en oppgang på 2,6 prosent.

Inflasjonsmålet er på 2 prosent.

Etterslep

Nordea-økonom Dane Cekov peker på at Norges Bank har løftet anslaget for inflasjonen mer i det korte bildet og mindre senere.

– Det virker rimelig for oss. De venter høyere inflasjon i år, på bakgrunn av høyere energipriser og bredere prisvekst enn de så for seg tidligere.

Cekov sier at høyere anslag for prisveksten inneværende år mekanisk betyr høyere prisvekst neste år.

– Slaget om prisveksten fremover står om hvordan det går med norsk økonomi og hvordan lønnsveksten utvikler seg, sier Cekov.

Renten virker på inflasjonen med et etterslep på et halvt til ett år, ifølge Cekov, slik at rentehevingen i november ikke har blitt innbakt ennå.

– Høyere enn ventet

Anslagene kommer i forbindelse med at Norges Bank har lagt frem en rentebeslutning der det går frem at den hever renten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent.

Den høye inflasjonen den siste tiden har skapt mye hodebry for sentralbankene rundt om i verden, deriblant Norges Bank.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache peker på at høye energipriser er én viktig årsak til at inflasjonen har økt. Men prisene stiger raskt på en rekke varer og tjenester, både på det vi produserer i Norge og på varer vi importerer fra utlandet.

– Prisveksten har vært høyere enn ventet, og det ser ut til at den vil holde seg høyere de neste månedene enn vi anslo i september, som var sist gang vi publiserte prognoser, sier Wolden Bache i en uttalelse.

Wolden Bache sier at de anslår at prisveksten vil holde seg høy den nærmeste tiden, men at den i løpet av neste år vil begynne å avta og nærme seg målet på noe sikt.

Fremtidsutsiktene er mer usikre enn normalt, ifølge sentralbanksjefen.

November-tallene viste brems i inflasjonen.

Fra oktober til november 2022 sank KPI 0,2 prosent, og den var i november 6,5 prosent høyere enn for ett år siden.

Publisert: