Torsdag skriver VG og E24 at viseadministrerende direktør Ole Rønning i det statlige selskapet Gassnova hadde eierandeler i selskapet Portside AS, som fikk oppdrag av Gassnova. Rønning var selv innleid gjennom konsulentselskapet Project Invest AS, som har hatt en rekke oppdrag for Gassnova.

VG får bekreftet at det var avdelingen Rønning ledet i Gassnova, som ga jobber til Project Invest. Det statlige selskapet Gassnova ble opprettet i 2007 for å lede arbeidet med de store gassrensingprosjektene i Norge.

— Slike avvik er uakseptable

Styreleder Einar Steensnæs i Gassnova forteller at styret i dag har avholdt et ordinært styremøte hvor oppslaget kom på dagsorden.

— Vi hadde tilfeldigvis et ordinært styremøte i dag. Der har vi gått gjennom saken og det som kom frem i VG. Gassnova bestilte høsten 2011 en gjennomgang av regelverket og rutinene for anskaffelser i selskapet. Det ble avdekket noen alvorlige avvik. Slike avvik er selvfølgelig uakseptable. Ledelsen tok derfor et initiativ til å korrigere og stramme opp regelverket. For å sikre at regelverket og praktiseringen av dette nå er i tråd god forretningsskikk, ønsket ledelsen å sette i bestillingen en ny ekstern gjennomgang. På bakgrunn av det som i dag er kommet frem i pressen, har styret bedt om at også innleie av konsulenter og habilitetsspørsmål blir tatt med i denne eksterne gjennomgangen, sier Steensnæs.

Vil ha ny vurdering raskt

Han understreker at både ledelse og styret ønsker full åpenhet og gjennomgang av de forholdene som er beskrevet i rapporten fra revisor.

— Vi er avhengig av tillit, det går store pengesummer gjennom Gassnova, så det er avgjørende å gjøre et grundig arbeid for å gjennomgå rutiner og rette opp eventuelle avvik, sier Steensnæs.

Deloitte har allerede gjennomført en undersøkelse av selskapets anskaffelsesrutiner, på oppdrag fra Gassnova selv. Nå skal det utarbeides en ny rapport. Hvem som får oppdraget er foreløpig ikke avklart, forteller Steensnæs. Han forteller også at styret ikke har satt en tidsfrist for når en ny gjennomgang skal foreligge, men håper det skal skje så raskt som mulig.

- Får det som har kommet frem konsekvenser for enkeltpersoner i selskapet? - Vi stiller åpne for alle konklusjoner. Men så langt styret kjenner saken i dag, har ikke denne gjennomgangen slike konsekvenser, sier Steensnæs.

Iverksatte tiltak

Gassnovas ledelse tilbakeviser påstander om inhabilitet og rolleblanding. Gassnova presiserer at Rønning ikke har hatt besluttende myndighet i anbudsrunder og valg av innleid konsulentkompetanse.

– Ole Rønning er en ressurs for Gassnova og har tatt ansvar for mange viktige oppgaver hos oss de siste årene. Som mange andre, er han leid inn på konsulentbasis, sier administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan.

Han understreker at Rønning avviklet sine eierinteresser og forretningsinteresser i andre virksomheter da han ble engasjert av Gassnova.

– Å være inhabil er i seg selv ikke galt, så lenge man følger opp og iverksetter nødvendige tiltak, slik Ole Rønning har gjort i denne saken, sier Haugan.

Ifølge Haugan er det gjort både eksterne og interne vurderinger som konkluderer med at Rønning ikke er inhabil.

Flere brudd

Ifølge VG fant revisorselskapet Deloitte flere alvorlige brudd på Statens anskaffelsesregler i sin gjennomgang av Gassnova i fjor høst. Problemene rundt Project Invest AS ble nevnt spesifikt. To år tidligere pekte jurist Svein Mofossbakke i Gassnova i et internt notat på en situasjon som utad vil kunne oppfattes som et klassisk tilfelle hvor «bukken passer havresekken».

– Hvis informasjonen som VG i dag presenterer, stemmer, er det meget alvorlig fordi det kan se ut som om Rønning har sittet på flere sider av bordet, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge.

Slettemark mener det faktum at et statlig selskap ledes av en person som er innleid, kan sette spørsmålstegn ved hvor vedkommende har sin lojalitet.