Dermed skal Høyesterett behandle både lovanvendelsen, saksbehandlingen, straffeutmålingen og inndragningen som Borgarting lagmannsrett idømte de to.

Begjæringen om ankebehandling fra selskapet Sherbourne Investment Limited er avvist ettersom ankeutvalget påpeker at det bare er personer eller rettsubjekter som er behandlet som parter i saken som har ankerett.

Tordenskjold-saken har versert i rettssystemet i mange år. Saken har vært utsatt flere ganger på grunn av sykmeldinger fra de tiltalte, og i et tilfelle måtte retten begjære noen av de tiltalte pågrepet da de nektet å innfinne seg i retten.

Anket

Tor Johan Stuve ble i Oslo tingrett først dømt til ett år og ni måneders fengsel, men Borgarting lagmannsrett skjerpet i mai i fjor straffen til fem års fengsel.

Stuve var tiltalt for en rekke straffbare forhold, blant annet økonomisk utroskap og bedrageri.

Lovbruddene skjedde ifølge dommen fra lagmannsretten i forbindelse med kjøp og salg av tre skip. Han ble også dømt til å betale nesten 20 millioner kroner i erstatning og inndragning.

Stuves partner Petter Hellevik, som i tingretten i 2009 ble dømt til fem og et halvt års fengsel, fikk i ankesaken i fjor satt ned straffen til fire år, hvorav to år betinget.

Hellevik er også dømt til å betale 2,5 millioner kroner i erstatning til Storebrand ASA samt et millionbeløp i inndragning.

Konkurs

Økokrim innledet etterforskning da det ble avdekket flere kriminelle forhold under bostyrebehandlingen i forbindelse med konkursen i Tordenskjold i 2003. Rederitoppene ble tiltalt for tapping av flere selskaper over flere år, underslag og grovt bedrageri.

I tillegg til de to eierne av rederiet, er også en tidligere direktør i rederiet dømt til fengsel i sju måneder for brudd på straffeloven, regnskapsloven og ligningsloven, samt til å betale erstatning. Kvinnen godtok dommen.

En eksbanksjef i Storebrand Bank ble også dømt for økonomisk utroskap mot banken i forbindelse med saken.