Vi går muligens mot nedbørsrekord i Norge i 2011.

Det kan være dårlig nytt for huset ditt, for både kjellervegger, fasade, vinduer og tak er utsatt.

Ifølge Sintef Byggforsks byggskadearkiv, skyldes 3/4 av byggskadene i landet fuktpåvirkning. Det viser videre at:

 • 1/4 av skadene skyldes nedbør alene
 • 1/3 av skadene i tilknytning til yttervegger over terreng skyldes nedbør alene.
 • 1/2 av skadene i tilknytning til tak og terrasser skyldes nedbør alene.

Utsatte områder

Sintef Byggforsk har nå kommet med en ny bok, som blant annet tar for seg husskader som følge av nedbør; Fuktskader — årsaker, utredning og tiltak .

Her gir de råd til hvordan man kan sikre huset bedre mot fuktskader som følge av nedbør.

Kjellerveggene er utsatt, og kan få skjemmende saltutslag, pussavskalling, muggvekst og råtesopp hvis regnvannet får renne fritt inn i veggen.

Vinduer er veldig utsatt for regnlekkasjer, og en typisk fuktskade her er malingsavflassing og råte i karm, ramme og omliggende veggflater. Mangelfull tetting rundt vinduet kan føre til store fuktskader i vegg­kon­struk­sjonen under vinduet.

Når det gjelder tak, er både skråtak og flate tak utsatt for regnlekkasjer gjennom utettheter rundt blant annet pipe og luftekanaler.

Ved samtidig kraftig regn og vind, kan regnvannet trenge inn under takstein eller liknende tekning og føre til unngå råteskader og videre lekkasje.

Venter økende nedbør

Og nedbør er noe man kan vente seg mer av i årene som kommer. Ifølge forskningssjef Kim Robert Lisø i Sintef Byggforsk kan vi forvente 5-30 prosent økning i gjennomsnittlig årsnedbør frem til 2100.

Han mener videre at fuktproblemer på grunn av hyppigere og kraftigere nedbør vil være den største trusselen for bygninger med et endret klima.

Råd til vedlikehold av boligen

Sintef Byggforsk har følgende råd til vedlikehold av boligen for å unngå fuktskader:

 • Skift skadede takstein. Legg løse og skjeve stein på plass igjen. Se at mønestein og stein på takets vindutsatte ytterkanter er godt festet. Børst gjerne av mose. Sjekk at alle beslag er godt festet og utformet, slik at vannet ledes utenpå taktekningen.
 • Mindre skader på asfalt takbelegg kan utbedres med papp og asfaltlim. Skjøtene skal være sammenklebet og vanntette. Blærer bør skjæres bort og overlappes. Tett sprekker rundt piper og kanaler og kontroller at beslag mot vegger og gesimser er godt festet.
 • På flate tak og takterrasser må sluk og nedløp renses for løv og skitt. Løft opp trelemmer eller heller og rens underlaget der vannet skal renne. Utvendige nedløp må ha varmekabler for ikke å fryse til - sjekk at disse fungerer!
 • Fjern løv fra takrenner og nedløp.
 • Pass på at vann ikke står i nedløp som går ned i grunnen. I så fall må disse renses for rusk, og pukkstein legges under utløpet. Har huset kjeller, må takvannet ledes bort og ikke ned langs kjellerveggen.
 • Fjern villvin som har vokst opp til takfot. Skjær vekk grener som slår mot tak og kledning.
 • Kontroller takrenner og nedløp for sprekker og utettheter i skjøter og falser. Skift ut deler hvis mulig. Skader repareres midlertidig med spesiallim.
 • Se etter at villvin og klatreplanter ikke vokser inn bak panelet. Det kan forårsake råte. Av samme grunn fjernes jord og mose som ligger mot trevirke. Kledningen bør avsluttes 15-30 cm over terrenget.
 • Sjekk at vannbord på kledning og sålbenker under vinduene har fall utover, slik at vann ikke blir stående eller ledes innover. Mest utsatt for råte er skjøter, overgang mot vinduer og sålbenker, vannbord mot sokkel, hjørner og overlapp der tre ligger an mot tre. Sjekk for råteskader ved å stikke en kniv eller syl inn i treverket.
 • Fest tettelister mellom innvendig vindusramme og karm. De hindrer ikke bare trekk og varmetap, men også kondens og ising i ytre del av vinduene. Sjekk for råte - mest utsatt er nedre del av vindusrammer og bunnkarmen. Hvis kittfalsene er sprukket eller kitt mangler, tett midlertidig med vinduskitt.
 • Rengjør balkong og terrasse, slik at vann og skitt renner lett av. Løft opp trelemmer for å komme til. Særlig viktig er det å fjerne løv, skitt, snø og slaps ofte, hvis dørterskelen står helt nede på terrassegulvet.
 • Er balkongen av betong, må ikke vann få trekke gjennom fra oversiden. Det kan gi avskalling i betongen og armeringskorrosjon.
 • Sjekk at overflatevann ikke renner inn mot huset. Fra grunnmur og ut i terreng bør fallet være minst to cm pr. meter (1:50), tre meter fra huset. Fyll evt. på med masse rundt huset. Også takvann bør ledes bort, særlig når du har kjeller.
 • Steng utvendige kraner for å unngå frostsprengning senere i vinter, og tøm hageslangen.
 • I kjelleren er salt- eller kalkutslag og maling som flaker av på vegger og gulv, typiske signaler om at vann eller fuktighet trenger inn. Det kan være at utvendig drenering ikke fungerer godt nok eller at påkjenningene utvendig fra overflate og takvann er store. Mugg eller sopp som har utviklet seg under overflatene, kan ofte kjennes på lukten med det samme du kommer inn i rommet.
 • I fuktige kjellere kan forholdene bedres noe ved å øke temperaturen og ventilere bedre.
 • Når du kontrollerer taket, bør du også sjekke fra innsiden ved å ta en tur på loftet. Se etter tegn til lekkasjer eller fuktskader, særlig ved pipe, soilrør, luker og andre gjennomføringer. Følg Aftenposten Bolig på Facebook