Regjeringens mål er 50 prosent eksportvekst. NHO vil ikke ha slikt mål.

Både NHO og regjeringens egne rådgivere tar avstand fra målet om 50 prosent vekst i eksporten innen 2030. – Det er ikke eksporten vi lever av, sier NHOs sjeføkonom.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) peker oppover for norsk eksport. Industri er særlig viktig.
Publisert: Publisert:

I Hurdalsplattformen er det satt et mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Viktige stemmer er ikke enig.

– Økt eksport fra fastlandet bør ikke være et selvstendig mål i den økonomiske politikken, slik norsk økonomi er nå, sier professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

Han har gjennom noen tiår ledet utallige offentlige utvalg om økonomisk politikk. Heller ikke NHO synes dette er et godt mål.

– Jeg synes ikke politikerne skal ha slike mål. Bedriftene må selv avgjøre om de skal selge ute eller hjemme, avhengig av konkurransen og markedsforholdene, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Les også

Ukjent UiA-professor med børsformue på nesten 200 millioner

Han frykter målets virkning på næringspolitikken.

– I verste fall kan slike mål føre til at fellesskapets midler kastes bort på ulønnsomme prosjekter, sier Dørum.

Professor Steinar Holden vil ikke ha noe eget mål for norsk eksport slik norsk økonomi er nå.

NHO: Eksport er ikke et mål

I forrige uke tok regjeringens rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser fatt i målet. Dommen er ikke nådig:

« ... i den situasjonen norsk økonomi i dag befinner
seg, med knapphet på arbeidskraft og ingen umiddelbar bekymring for konkurranseevnen, er det vanskelig å finne sterke argumenter for en egen offentlig satsing på økt eksport.»

Holden er utvalgets leder. Han har med seg seks økonomer fra Statistisk sentralbyrå, Norges Bank, universiteter og svensk forvaltning.

– Norge har store overskudd på driftsbalansen med utlandet og mangel på arbeidskraft. Det er vanskelig å finne problemer som bør løses med økt eksport, sier Holden.

– Hva synes du om reformen «Hele Norge eksporterer»?

– Det ligger i det jeg sier at økt eksport ikke bør være et viktig mål i den økonomiske politikken, sier Holden.

NHO tar enda hardere i og avskriver hele målet om 50 prosent eksportøkning.

– Eksport er ikke et mål i seg selv. Det er ikke eksporten vi lever av, men samlet verdiskaping i økonomien, sier Dørum.

Støres «eksportreform»

Regjeringen har på sin side kommet med en rekke utspill for å oppfylle Hurdalsplattformens mål.

I mars 2022 lanserte den en «eksportreform» med navnet «Hele Norge eksporterer». Regjeringen beskriver den slik: «Hele Norge eksporterer er en eksportreform hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.».

Regjeringen skriver at det er «særlig viktig» å se den i sammen med «Grønt industriløft».

Holden vil ikke knytte klimapolitikken til en enkeltnæring.

– Bruk av offentlige midler bør legge vekt på god klimaeffekt globalt, mens industrisatsing ikke bør være noe selvstendig mål, sier han.

I mars i var det stor begeistring for reformen «Hele Norge eksporterer»: Fra venstre: NHO-sjef Ole Erik Almlid, næringsminister Jan Christian Vestre, LO-sjef Peggy Hessen Følsvik og leder i Nasjonalt Eksportråd, Arvid Moss.

Fremtiden er noe annet

Både Holden og Dørum er sterkt skeptiske til å satse på industrien som en foretrukket næring. NHO likestiller alle næringer og er ikke sikker på om industrien er fremtiden.

– 1 krone tjent i industrien er like god som 1 krone tjent i en tjenestenæring. Vi vet at fremtiden tilhører tjenestenæringen, ikke minst gjennom den stadig økende digitaliseringen, sier Dørum.

Men industrien er viktig for å holde norsk næringsliv på tå hev. Den er en av Norges viktige dører til utlandet.

– Eksport og konkurranse med utlandet er bra for å få norske bedrifter til å skjerpe seg. Konkurransen med utlandet gjør at bedriftene utvikler ny teknologi og ny kompetanse. Eksportbedrifter har et ekstra trykk på seg til å bli mer effektive, sier Dørum.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum

Industri eller eldreomsorg?

Holden er opptatt av at regjeringens satsing på mer eksport og mer industri skjer i en situasjon med svært lav ledighet.

– I Norge er det nå mangel på arbeidskraft. Vi må regne med at det blir behov for flere innen helse og omsorg i årene som kommer. Det kan innebære at andre næringer må avgi arbeidskraft, sier han.

Holden konkluderer:

– Dette tilsier at det ikke er rom for noen betydelig økning i sysselsettingen i industrien.

Sysselsatte med alternativ verdi

Holden gjør et unntak for en utvikling der industrien klarer å hente inn dem som nå står utenfor arbeidsmarkedet.

– Tiltak som innebærer at en høyere andel av arbeidsstyrken kommer inn i jobb, er bra, sier han.

Men når ledigheten er så lav som nå, kan økt sysselsetting i industrien like godt komme fra andre næringer.

– Det viser at arbeidskraften har alternativ verdi. Næringspolitikken bør ikke påvirke sysselsettingens fordeling på næringer, med mindre det øker det samlede verdiskapingen, sier han.

Les også

Skyhøye gasspriser ga historisk høy eksport i 2022

Det kan endre seg

Både Holden og Dørum mener det er situasjoner der økt eksport kan være et mål. Men da er det avledet av andre mål og krav i økonomien.

– I situasjoner med underskudd i utenriksøkonomien, høy ledighet og svak konkurranseevne overfor utlandet, kan økt eksport være et viktig mål for å få langsiktig balanse. Men Norge er ikke i en slik situasjon nå, sier Holden.

Mye av næringspolitikken tar utgangspunkt i spørsmålet «Hva skal vi leve av etter oljen?» Inntektene fra eksport av olje og gass vil ikke vare evig. Oljefondet er derimot tenkt å vare evig og vil gi gode inntekter fra utlandet.

Dørum retter blikket inn i fremtiden. Fondet trenger ikke være nok.

– Litt avhengig av Oljefondets størrelse i fremtiden, vil vi ha behov for andre eksportinntekter når eksportinntektene fra olje og gass avtar, sier han.

E24 ba torsdag næringsminister Jan Christian Vestre (AP) om en kommentar konklusjonen fra regjeringens Holden-utvalg. Vestre var mandag tilbake fra reise utenlands og mandagen mange møter gjorde at han ikke rakk å svare.

Publisert: