Enslige forsørgere. Regjeringen vil fjerne enslige forsørgere fra skatteklasse 2 og heller gi et eget særfradrag i inntekten på 47.160 kroner pr. år.

— Fradraget skal gis til dem som får utvidet barnetrygd. Samboere utelukkes dermed fra ordningen. Det nye særfradraget kan graderes etter antall måneder som enslig forsørger og tilpasses tilfeller hvor foreldrene har avtalt delt bosted for barn etter separasjon og skilsmisse, skriver Regjeringen.

Lisensen øker. Den årlige lisensen til NRK går opp med 100 kroner.

Øker ikke BSU-sparing. Beløpet man kan spare i ordningen Boligsparing for unge, blir stående på 20.000 kroner i året og totalt 150.000 kroner.

Ingen endring i arveavgift. Fribeløpet for arv endres ikke i 2013 og blir stående på 470.000 kroner.

Alkoholavgift opp i tråd med prisene. Avgiften på alkoholholdige drikker øker med mellom 1,8 og 2 prosent, altså i tråd med den generelle prisstigningen anslått til 1,9 prosent.

Dyrere snus. Sigarer, sigaretter og røyketobakk øker med 1,7 prosent, altså mindre enn prisstigningen. Avgiften på snus og skrå økes med 2,2 prosent, og avgiften på sigarettpapir øker med 2 prosent.

Salg av tomannsbolig. Regjeringen foreslår å endre skatteloven slik at eiere av tomannsboliger må ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig, regnet etter utleieverdi, for at hele gevinsten skal være skattefri ved salg av boligen.

Uendret barnehagepris. Regjeringen foreslår å videreføre maksimalgrensen for foreldrebetaling i barnehager for 2013 på samme nivå som i 2012, 2330 kroner pr. måned.

Sykefradrag forsvinner. Ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter skal fases ut. For 2013 og 2014 gis et særfradrag med henholdsvis 2/3 og 1/3 av fradragsberettigede utgifter. Fradraget vil være ute av skattesystemet fra 2015.

Uendret barnetrygd. Barnetrygden videreføres på 11.640 kroner pr. barn pr. år, tilsvarende 970 kroner pr. barn pr. måned. Gitt den generelle prisøkningen betyr det at barnetrygden reelt sett krymper.

Fedrekvoten utvides. Fedrekvoten utvides med to uker til 14 uker fra 1. juli 2013. Den samlede foreldrepengeperioden utvides like mye.

Høyere kilometersats. Satsene for å bruke egen bil i jobbreiser økes fra 3,90 til 4,05 kroner per km for reiser inntil 10.000 km og fra 3,25 til 3,40 kroner per km for reiser utover dette.

— De skattemessige satsene for andre framkomstmidler enn bil økes også i tråd med forhandlingsresultatet, skriver Regjeringen.

Tannsjekk for eldre. Alle innbyggere vil annethvert år fra det året de fyller 75 år få 800 kroner i stønad ved tannlegebesøk.

Personskattene. - Personfradraget, øvre grenser i minstefradragene i lønns- og pensjonsinntekt, innslagspunktene i toppskatten og skattefri nettoinntekt for enslige og gifte uføre under skattebegrensningsregelen foreslås justert med anslått lønnsvekst i 2013 (4 prosent), skriver Regjeringen.

  • Innslagspunkt 1 for toppskatten heves fra 490.000 til 509.600 kroner (9 prosent skattesats, som før).
  • Innslagspunkt 2 for toppskatten heves fra 796.400 til 828.300 kroner (12 prosent skattesats, som før).
  • Minstefradrag i lønnsinntekt økes fra 38 til 40 prosent, og øvre grense økes fra 78.150 til 81.300 kroner. Øker fagforeningsfradraget. Regjeringen vil øke maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent med 100 kroner. Økes fra 3750 til 3850 kroner.

Billigere å flytte. Regjeringen foreslår å sette ned gebyrene for tinglysing av fast eiendom. Satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom er i dag 1935 kroner, mens det alminnelige tinglysingsgebyret som gjelder skjøte er 1548 kroner. Begge foreslås satt til 1060 kroner.

Færre får formuesskatt. Regjeringen foreslår å øke bunnfradraget for formuesskatten fra 750.000 kroner til 870.000 kroner. For ektepar må man da ha 1,74 millioner kroner i ligningsformue før man må betale formuesskatt. Dette vil føre til at 50.000 færre får formuesskatt.

Øker ligningsverdi på bolig nr. 2. Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av sekundærbolig (i hovedsak pendlerboliger, utleieboliger og hytter som tidligere har vært helårsboliger) og næringseiendom fra 40 prosent til 50 prosent av anslått markedsverdi. Sikkerhetsventilen, som innebærer at skattyter kan kreve at ligningsverdien blir satt ned dersom den overstiger 60 prosent av eiendommens dokumenterte markedsverdi, videreføres uendret.

Gevinstskatt for tomannsbolig. — Regjeringen foreslår å endre skatteloven slik at eiere av tomannsboliger må ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet etter utleieverdi), for at hele gevinsten skal være skattefri ved realisasjon av boligen, skriver Regjeringen. Gevinstskatt utløses kun når man selger en bolig til en høyere pris enn den var da man kjøpte, og gjelder ikke når man har bodd i boligen (i dette tilfellet i minst halvparten av boligen) i minst ett av de to siste årene.

Dyrere kjøtt og ost. Som tidligere varslet, økes tollsatsen på storfekjøtt til 344 prosent, lam til 429 prosent og tollen på enkelte oster til 277 prosent. Det er i hovedsak faste og halvfaste oster som konkurrerer med Tines storselgere som får høyere toll.

Dyrere brus. Regjeringen foreslår å øke avgiftssatsen for alkoholfrie drikkevarer med 16 øre per liter. Dermed blir det samme avgiftsnivå som lettøl.

— Ifølge Helsedirektoratet er brus en av de viktigste årsakene til overforbruk av sukker. Høyere pris kan bidra til å redusere forbruket noe, skriver Regjeringen.

Eiendomsskatt. Dette er en kommunal skatt, men Regjeringen foreslår at kommunene fra 2014 skal gis anledning til å benytte formuesgrunnlag ved eiendomsskattetaksering av bolig. Det betyr at opplysningene om boliger som norske familier har oppgitt i sine selvangivelser, nå kan brukes til å beregne kommunal eiendomsskatt.

Øker vrakpanten. Regjeringen foreslår å øke vrakpanten for kasserte biler fra 2000 kroner til 2500 kroner fra og med 2013.

— Økningen finansieres ved å øke vrakpanteavgiften fra 1700 kroner til 2000 kroner per kjøretøy, skriver Regjeringen.

Legger om bilavgiftene. Regjeringen setter ned innslagspunktene i CO-komponenten med 5 g/km ved utslipp for personbiler som har høyere utslipp enn 130 g/km. Fradragene for biler med utslipp under 110 g/km økes. NO-komponenten i engangsavgiften foreslås økt fra 22 til 35 kroner per mg/km for å ta mer hensyn til lokal forurensning. Denne kalkulatoren lar deg regne ut bilavgiftene.

— I tillegg foreslår Regjeringen å redusere effektkomponenten. Dermed blir det mindre lønnsomt å gjennomføre ulovlige effektøkninger etter registrering (såkalt trimming), skriver Regjeringen.

Billigere omregistrering. Omregistreringsavgiften for private kjøretøy kuttes med 12 prosent. Satsene for typiske næringskjøretøy foreslås redusert i gjennomsnitt med 40 prosent reelt. Dette koster 400 millioner kroner i tapte avgiftsinntekter for staten.

Grunnbeløp og minstepensjonister. Grunnbeløpet i folketrygden (G) ble regulert med virkning fra 1. mai 2012. G økte med 3,67 prosent, til 82.122 kroner. Alderspensjon under utbetaling økte med 2,89 prosent. Satsene for minste pensjonsnivå økte med 3,16 prosent. Minste pensjonsnivå for enslige er 162.615 kroner per år og for ektepar 300.850 kroner per år.

FS00048554.jpg
LISE ÅSERUD/NTB SCANPIX