— Vi ble varslet om vedtaket i nemnda tidligere denne uken. Den skriftlige begrunnelsen foreligger ikke ennå. Vi må se hele begrunnelsen før vi eventuelt kommenterer avgjørelsen, sier organisasjonsdirektør Solveig Jølstad i NRKs konsernledelse til Aftenposten.no

Diskriminering

— I denne saken er det ingen tvil om at det er skjedd en direkte diskriminering på grunn av alder, sa saksøkerens advokat Erik Råd Herlofsen i advokatfirmaet Ræder i sin prosedyre i likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Han er tilfreds med å ha fått medhold.

Saksøkeren Edward Dawes er halvt indisk og halvt engelsk. Han søkte våren 2008 på en av fem stipendiatstillinger for «flerkulturelle journalister» i NRK. Han var den gang 55 år.

— Det er viktig å belyse at slik aldersdiskriminering eksisterer, både for meg og for deg, som etnisk nordmann, sier Dawes til Aftenposten.no.

Han har den senere tiden profilert seg i lokalpolitikken i Akershus og står på Arbeiderpartiets liste ved kommunevalget i Eidsvoll.

— NRK er en IA–bedrift. Slikt skulle ikke forekomme der, mener Dawes.

- Vil søke om erstatning?

— Ja, jeg tror det, sier Dawes.

Han har sendt over 1200 jobbsøknader – en god del til NRK – og jobber nå ved hovedflyplassen på Gardermoen.

— Nå bruker mange alderen min mot meg. Eller kanskje språket, sier Dawes.

Foretrakk de unge

NRK søkte etter kandidater med ikke-vestlig bakgrunn, med gode allmennkunnskaper, relevant høyere utdanning og/eller journalistisk erfaring, gode norskkunnskaper og samfunnsengasjert.

Det var intet i stillingsannonsen som tilsier at søkerne må være under en viss alder eller beherske andre språk enn norsk.

Dawes mente at han oppfylte alle kravene i annonsen og ble svært skuffet da han ikke engang ble innkalt til intervju. Saksøkeren mener seg diskriminert.

Diskriminering på grunn av alder er forbudt ifølge arbeidsmiljøloven. Aldersdiskriminering har flere ganger de senere år vært på dagsordenen. Se sak om en 68-åring i Gjensidige .

Ombud støttet NRK

NRK forteller at 107 søkere i forskjellig alder meldte seg. 23 av dem ble innkalt til intervju.

Ingen av disse 23 var over 36 år, supplerer saksøkerens advokat.

– Dette illustrerer tydelig at NRK kun ønsket yngre kandidater, sa Erik Råd Herlofsen i sin prosedyre.

Jølstad minner på sin side om at NRK i første omgang fikk medhold av likestillings– og diskrimineringsombudet etter at Dawes klaget fordi han ikke ble innkalt til intervju.

Ombudet mente at det ikke kunne være tale om aldersdiskriminering, men nemnda har altså kommet til en annen konklusjon.

– En vanskelig sak, mener Trude Haugli.

Hun er leder for likestillings– og diskrimineringsnemnda og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Vedtaket i nemnda ble fattet med dissens 3–2. Et vedtak i nemnda kan ikke ankes videre. En tapende part har muligheten til å bringe tvisten inn for rettsapparatet. Nemndas skriftlige begrunnelse for vedtaket vil først foreligge senere denne måneden.

IA-bedrift

– NRK er en IA–bedrift, og dessuten statseiet. Dermed får institusjonen et særlig ansvar. Vedtaket viser at man må oppføre seg ordentlig, selv om du er NRK, mener Herlofsen.

– Hovedregelen er likebehandling. I denne saken har NRK vektlagt alder – i søkerens disfavør. Ingen av søkerne over 36 år ble innkalt til intervju. Det har selv innrømmet – og gitt to begrunnelser: Institusjonen ønsker seg flere yngre lyttere og seere, og vil dessuten ha en bedre alderssammensetning i sin organisasjon. Jeg antar at flertallet i nemnda mener at disse begrunnelsene for å forskjellsbehandle søkere ikke er gode nok, sier Herlofsen.