— Søksmålet er basert på at ekteparet mener at rådgivningen som Acta gjorde i den konkrete saken, ikke er i tråd med god forretningsskikk, sier advokat Roy Nordli, som representerer ekteparet Øyvin Lyngstad Hansen (62) og Gunn Hansen (59) fra Haugesund.

Det skriver Aftenbladet.no.

Lite risikoinfo

Saken blir behandlet i Stavanger tingrett mandag og de neste to dagene. Ekteparet krever at Acta Kapitalforvaltning gjør opp for seg slik at paret blir økonomisk stilt som om den fire år gamle lånefinansierte investeringen på 1,5 millioner kroner ikke var blitt gjort.

Hansens krav er det samme som da ekteparet brakte saken inn for Bankklagenemnda og som de fikk enstemmig medhold i. Det var i desember i fjor. Nemnda mente at Acta ikke hadde gitt ekteparet god nok informasjon om risiko og omsettelighet av aksjene de kjøpte.

Acta skaffet lånet

I juni 2007 investerte Gunn og Øyvin Lyngstad Hansen 1,5 millioner kroner i aksjeselskapet Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Acta tok selv initiativ til at ekteparet Hansen skulle få et lån på 1,5 millioner kroner i DnB Nor. Lånet var sikret i ekteparets bolig. Da lånetilsagnet var gitt, hadde Acta tre-fire møter med paret, før de i juni sa ja til å ta opp lånet og plassere de 1,5 millionene i aksjeselskapet Acta sto bak.

Av bankklagenemndas kjennelse fremgår det at ekteparet bare ble fremlagt et produktark fra Acta, der investeringen ble presentert som om den ville gi en stabil, årlig avkastning. Produktarket inneholdt ikke noe om bindingstid for investeringen. Det sto heller ingen ting om risikoen ved investeringen.

Etter at investeringen ble gjort, viste det seg at investeringen ikke har gitt noen avkastning i form av utbytte. Det har heller ikke lyktes ekteparet å selge aksjene. Samtidig sitter de med årlige renteutgifter på 80.000 kroner på lånet som ble tatt opp for å finansiere investeringen. Klager, som er blitt pensjonist etter at investeringen ble gjort, har fått betydelig dårligere privatøkonomi på grunn av lånet og manglende utbytte av investeringen.

Betydelig risiko

Bankklagenemnda kom til at ekteparet Hansen ble utsatt for en betydelig økonomisk risiko da Acta anbefalte å lånefinansiere investeringen.

Nemnda uttalte også at den vanskelig kunne se at investeringen fremsto som fornuftig for klager, tatt i betraktning Hansens økonomi og behov for inntekter da pensjonisttilværelsen var nært forestående.

Actas rådgivning var utilrådelig for klageren, og en enstemmig nemnd mener Acta sviktet i sin rådgivning.

Ikke utilrådelig

Det hører med til bildet at Acta på grunn av honorer ved tegning og forvaltning av eiendomsselskapet hadde sterke økonomiske interesser i å selge produktet.

Acta Kapitalforvaltning mener at anbefalingene som ble gitt ekteparet Hansen ikke kan anses som utilrådelige.