Riksrevisjonen presentererte i dag sin undersøkelse av statens eierskap i selskaper. Der kom det blant annet frem at rapporteringen fra Statoil til Olje— og energidepartementet, som er største aksjonær med 67 prosent av aksjene, er for dårlig.

Undersøkelsen viser blant annet svikt i rapportering knyttet til Statoils arbeid innen samfunnsansvar i landene de opererer i. I rapporten skriver Riksrevisjonen at disse ikke oppfyller Stortingets krav.

«Det er etter Riksrevisjonens vurdering ikke i samsvar med Stortingets forutsetninger om rapportering av samfunnsansvar når Statoil blant annet utelater virksomhet som selskapet har i andre land enn Norge og Danmark, i betydelige deler av sin miljørapportering».

Kan svekke Norge og Statoil

— Dette går på rapportering av standardene som settes i norsk politikk, som er knyttet til temaer som barnearbeid, menneskerettigheter og miljøutvikling. Vi mener at rapporteringen her burde bli bedre, slik at både eierdepartementet og offentligheten i større grad blir opplyst om de faktiske forhold, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til Aftenposten.no.

- Hvilken risiko ligger det i at rapporteringen ikke er god nok?

— På sikt kan det svekke omdømmet til både Norge og virksomheten. Det er viktig at vi ikke snakker med flere tunger: Vi kan ikke stille krav til samfunnsutviklingen i disse landene når vi ikke samtidig ikke er gode nok til å stille krav til selskapene vi eier - og som faktisk selv har virksomhet i landene, sier Kosmo.

Størrelsen en utfordring

Statoil har virksomhetet i en rekke land, blant annet Brasil, Canada, Iran, Kina, Aserbajdsjan og Angola, og virksomheten vokser hvert eneste år. Flere av landene Statoil opererer i har en omstridt historikk knyttet til menneskerettighet og demokratiutvikling.

- Er det et problem for departementets evne til å utøve godt eierskap at Statoil har blitt så store?

-Det er ikke et problem, men det er en utfordring. Men det betyr ikke at man skal doble størrelsen på administrasjonen, men man må bedre de informasjonrutinene som finnes. Vi har poengtert at eierne bør delta aktivt i hva man skal kreve at rapporteres til revisor. Det vil alene bidra til å styrke informasjonsgrunnlaget fra selskaper, sier Kosmo.

Departementet uenig

I sin redegjørelse til Riksrevisjonen skriver Olje- og energidepartementet at de oppfatter Statoils rapportering som god nok.

«Etter OEDs syn gir Statoils rapportering et godt grunnlag for å forstå selskapets arbeid på dette viktige området, og således også for å følge opp regjeringens intensjoner og forventninger. Regjeringen har uttrykt tydelige og høye forventninger til selskapet. Det er OEDs oppfatning at Statoil tar sitt samfunnsansvar på alvor, og at selskapet på dette området er blant de ledende baktørene innen sin bransje», skriver departementet.