Statsadvokat Bjørn Soknes opplyser at aktoratet likevel ikke ankersaken til lagmannsretten.

— På grunn av ferietid og annet var vi antakelig for sent ute medanken. På grunn av usikkerheten om anken ble riktig framsatt, har vi nå trukketden, sier Soknes.

Det betyr at dommen fra Fosen tingrett i juli er rettskraftig. Derble Salmar idømt en bot på to millioner kroner, skriver Adresseavisen.

Boten ble halvert

Like etterpå varslet statsadvokaten at aktoratet vil anke dennedommen på grunn av for lav bøtefastsettelse i forhold til selskapetsbetalingsevne og alvorligheten i forbrytelsen.

Den opprinnelige påstanden var fem millioner kroner, og Salmarfikk et forelegg på fire millioner kroner. Dette nektet selskapet å vedta,hvorpå påtalemyndigheten reiste sak for Fosen tingrett som halverte boten forbrudd på aquakulturloven til to millioner.

Avluset under tidspress

Det var under avslusing at storrømmingen skjedde, og trass inedsettelse av boten fikk Salmar i dommen sterk kritikk, blant annet for atavlusingen ble gjennomført under et voldsomt tidspress.

Salmar har hele tiden skyldt på driftslederen, som de mente haddehandlet i strid med interne instrukser og prosedyrer, og opptrådt grovtillojalt, noe Fosen tingrett sa seg uenig i, skriver Adresseavisen.

I dommen vises det til at det var ikke bare én årsak tilstorrømningen, men et samvirke av en rekke enkeltfaktorer, der feilinnfestingenav et tau var den utløsende.

Ikke illojal driftsleder

«Forsinkelser i avlusingen, dobbeltbruk av brønnbåt med tidspressi avlusingen, samt det at dykkerne måtte forlate anlegget før oppdraget varfullført, var forhold som var synbare for selskapets ledelse. At man underslike betingelser bryter instrukser, er etter rettens vurdering ikke å opptreillojalt», heter det i dommen.

Driftslederen bleogså ilagt et gebyr på 30 000 kroner, som han vedtok. Han jobber ikke lengerfor Salmar.