I fjor handsama Skatt vest 26 saker om skatteamnesti, opp meir enn 40 prosent frå året før.

Totalt har vestlendingane sloppe unna ei skattlegging på formuesverdiar på 749,6 millionar kroner og inntekter på 32,2 millionar kroner.

Arva gamle pengar

For Skatt vest var det både kjende og ukjende namn på blokka.

To godt vaksne reiararvingar stod aleine for litt under halvparten av formuesverdiane, på høvesvis 170 og 130 millionar kvar.

— Begge hadde arva pengar frå avdøde foreldre, og som var plassert i utlandet. Desse stamma opphavleg frå internasjonal shipping, men det er ingen samanheng mellom sakene, fortel underdirektør Anna Kirkeluten i Kontroll- og rettsavdelinga i Skatt vest.

Arva hadde vore i utlandet i lengre tid, slik at likninga vart endra i 10 år attende i tid. Det er maksimal endringsfrist i høve likningslova, fortel ho.

Ofte gjeld sakene «gamle pengar», slik som med reiararvingane. Såleis må ein betala skatt for kvart av dei siste ti åra formuen har eksistert.

— Trass i at talet på saker har dobla seg sidan 2012, er utlikna formue ganske stabil. Det er fordi enkeltbeløpa er lågare, seier Kirkeluten.

Oversikt over tal på saker og verdiar (i millionar kroner) over kor mykje vestlendingane skjulte i 2012 og 2013:

Kjelde: Skatt vest

Slepp unna gigantskatt

Alle som på eige initiativ melder ifrå om verdiane i utlandet slepp å betala ein tilleggsskatt på opptil 60 prosent. Men sjølv med skatteamnesti må ein betala skatt og renter på beløpa som er unndrege.

Kirkeluten trur dei mange presseoppslaga om både amnesti— og straffesaker knytt til verdiar i utlandet har ført til at fleire vel å melda ifrå. Det handlar om at folk får kjennskap til regelverket, meiner ho.

— Samstundes har me hatt eit heilt anna auka fokus på kontrollar i skatteparadis dei siste åra, og ikkje minst i høve utanlandske transaksjonar. Til dømes er me med i eit internasjonalt prosjekt om pengetransaksjonar.

I så høve er det spesielt utanlandske betalingskort brukt av nordmenn som er interessant. Skatteetaten har i dag gjensidige avtalar om informasjonsutveksling med heile 89 statar. 32 av desse er skatteparadis.

— Det har ført til at me har avdekkja meir, men samstundes har folk i større grad enn tidlegare meldt seg. Straffesaker som har gått i det offentlege har nok også påverka, fortel Kirkeluten.

Store verdiar ligg skjult

Dreg ein unna verdiar kan ein risikera millionbøter og straff utan vilkår på minimum eit år. Allereie ved inngangen til 2014 har Skatt vest 13 saker om skatteamnesti til handsaming.

Framleis er det land som Sveis, Luxembourg, Cayman Island og Isle of Man som peikar seg ut. Også Hongkong og Jersey er på lista over dei mest vanlege skatteparadisa.

— For skattefundamentet til velferdsstaten er det viktig at folk betalar den skatten dei skal. Det har også allmennpreventive omsyn. All forsking tilseier at det ligg betydelege formuar i utlandet som ikkje er oppgitt, seier Kirkeluten.