Vi er alle avhengige av bonden for å leve. Det aller meste av maten vi spiser, får vi fra landbruket.

Men i dag står matproduksjonen for enorme utslipp — hele 30 prosent av de globale klimagassutslippene. Vi ønsker oss en ny visjon for et bærekraftig jordbruk i Norge.

Spesielt egnet

For å redusere utslippene fra jordbruket, bør mer mat produseres i områder som er spesielt velegnet for matproduksjon - som Afrika og Latin-Amerika, sier FN.

Dette støtter Nyt Afrika-alliansen, men det betyr ikke at vi vil at andre deler av verden, som Norge, skal slutte å produsere mat.

Det avgjørende er at denne produksjonen må gjøres på en bærekraftig måte.

I dag legger landbruksstøtten i rike land opp til en høy bruk av kunstgjødsel, kraftfôr, sprøytemidler og diesel. Dette krever masse energi, og fører til både lokal forurensning og klimagassutslipp.

Derfor mener Nyt Afrika-alliansen at rike lands landbruksstøtte må legges om. Subsidiene må brukes til å fremme et bærekraftig landbruk med mindre klimagassutslipp.

Produksjonsdrivende støtte

I dag fungerer størsteparten av bevilgningene til landbruket i Norge og i andre rike land som produksjonsdrivende støtte.

Dersom vi setter et maksimalbeløp for slik støtte, kan vi øke støtten til de brukene som utnytter ressursene mest ressurs- og energieffektivt.

Det vil være god distrikts- og næringspolitikk.

Norsk kjøttproduksjon må i størst mulig grad baseres på norske innsatsfaktorer - bedre utnyttelse av beiteressurser, og kraftig reduksjon i importert kraftfôr.

Det råder nok en oppfatning av at norske kyr og sauer lever av gress, men i realiteten fôres de i stor grad med kraftfôr, altså korn og soya. Mange steder i verden regnes for eksempel «grass fed beef» som en spesialitet, og flere hevder kjøtt fra dyr som bare har spist gress er sunnere.

Bidrag til kulturlandskapspleie

Omleggingen vil også kunne bidra til bedre kulturlandskapspleie. Videre mener vi støtten til økologisk landbruk må økes, fordi det tar bedre vare på natur, artsmangfold, klima, mennesker og dyr enn konvensjonelt landbruk.

Avrenning av nitrogen og fosfor fra overgjødsling i dagens landbruk, er et stort problem.

Det fører til gjengroing og redusert oksygen i vassdrag og langs kysten. Trenden kan snus ved at Norge satser på bærekraftig drift, og jobber kraftfullt for det samme internasjonalt.

Norge og Afrika samtidig

Det er mulig å nyte både Norge og Afrika samtidig. Nye tanker vil være bra for både landbruket i Norge og i Afrika - og vil være bedre for klima og utvikling.

Dette gir også nye muligheter for norsk landbruk.

Hvorfor kan ikke norske politikere samle seg om en slik bærekraftig visjon, både for det norske - og for verdens landbruk?