LO til renteangrep på Norges Bank

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO anklager Norges Bank for å legge til grunn en feil linje i rentesettingen.

UTFORDRER: LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad kaster en rentebrannfakkel inn i Norges Bank.
Publisert Publisert

– De bidrar unødvendig til høyere rente, sier Bjørnstad

Han får delvis faglig støtte av professor Steinar Holden.

– Jeg tror det ikke vil være nødvendig eller ønskelig å heve renten like mye som Norges Bank har varslet, sier Holden.

Norges Bank varslet torsdag at det ikke blir noen renteøkning nå, men at rentebanen de varslet i mars ligger fast:

Da varslet de at det kan bli syv renteøkninger innen utgangen av neste år, slik at styringsrenten vil økes fra 0,75 i dag til 2,5 prosent ved utgangen av 2023.

– De argumenterer med at høy inflasjon er en hovedårsak til de varslede renteøkningene. Det mener jeg er feil pengepolitikk, fordi lønnsdannelsen i Norge håndterer en slik type inflasjon, sier Bjørnstad.

– Ikke riktig

Han sier at Norges Bank ser for mye på hva som skjer i utlandet.

– Norges Bank bidrar til å kvele sysselsettingsveksten i Norge på grunn av importert inflasjon. Det er ikke riktig pengepolitikk.

KLAR TALE: Bjørnstad mener Norges Banks rentenivå ligger for høyt.

Han fortsetter:

– Jeg vil gå så langt som å si at hvis dette er utydelig i Norges Banks mandat, er mitt budskap til regjeringen at da må de tydeliggjøre mandatet.

– Du sier at Norges Bank i for liten grad tar hensyn til den økonomiske situasjonen i Norge og i for stor grad vektlegger den internasjonale økonomiske situasjonen, som følge av strømsituasjonen i Europa og Ukraina-krigen?

– Ja, de varsler renteøkning for den type prisvekst. En slik rentepolitikk er ikke riktig. Og mener Norges Bank det, så må mandatet endres fordi de da gjør mer skade enn nytte.

Han ber om politisk debatt.

– Vi opplever en helt ekstraordinær situasjon med prisvekst som kommer fra internasjonale forhold og ikke norsk økonomi. Da er det viktig at Norges Bank får klar beskjed om hvordan en slik inflasjon skal håndteres innenfor inflasjonsmålet.

Kraft og krig

Norge hadde et inflasjonsmål på 2,5 prosent som styringsmål i pengepolitikken fra 2001. Inflasjonsmålet har siden mars 2018 vært satt til 2 prosent.

Han viser til at det som sto i Norges Banks mandat før Solberg-regjeringen endret dette 2018; at man ikke skal agere på «særskilte, midlertidige forstyrrelser» i prisutviklingen. Det ble erstattet med et mål om høy produksjon og sysselsetting.

– Det bør tolkes som at man ikke skal motvirke den type inflasjon som vi har nå, som er av mer kortsiktig karakter og som ikke har hovedgrunnlag i norsk økonomi, men som i stor grad er knyttet til konsekvensene av krigen i Ukraina og kraftmangel i Europa.

– Politisk påvirkning?

– Men den formuleringen ble fjernet i 2018?

– Ja, men den må sees i sammenheng med endringen til et mål om høy produksjon og sysselsetting som heller ikke taler for å motvirke slik inflasjon, som vi ser nå.

– Dette kan fremstå som du foreslår noe som er uønsket; en politisk påvirkning av rentefastsettelsen til Norges Bank?

– Nei, men vi ønsker politisk innflytelse over målene for rentefastsettelsen – mandatet. Det er tillagt regjeringen å formulere målene for fornuftig pengepolitikk, som legger til grunn at lønnsdannelsen håndterer slik prisvekst, slik at vi kan ha høy sysselsetting.

Han legger til:

ANSVAR: Roger Bjørnstad sier det er de ansvarlige parter i lønnsoppgjørene, som skal være hovedpåvirkerne av prisveksten i Norge, ikke Norges Bank.

– Det hadde vært annerledes hvis vi hadde vært som mange andre land, hvor man har lønnsoppgjør som ikke tar hensyn til de negative sidene ved prisveksten. Men i Norge er lønnsoppgjørene et viktig virkemiddel, som gjør at man ikke i samme grad trenger å bruke renteendring som prisvekst-regulator.

Bjørnstad sier renten ikke trenger å bli så høy som Norges Bank planlegger.

– Når den prisveksten vi nå opplever fremstår å være av midlertidig karakter, da trenger vi ikke alle de renteøkningene som Norges Bank legger opp til, sier han.

Får professor-støtte

Steinar Holden, professor og instituttleder ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, sier han et stykke på vei støtter Bjørnstads faglige vurderinger, men han er ikke enig i kritikken av Norges Bank.

– Jeg er enig i det Bjørnstad sier om at man ikke bør kvele sysselsettingsveksten i Norge, på grunn av importert inflasjon, sier Holden og utdyper:

– Det er viktig at man ikke legger for stor vekt på hensynet til å holde inflasjonen nede, i en situasjon med høy importert inflasjon. En sentralbank som legger stor vekt på inflasjonsmålet, vil kunne heve renten for mye, og det vil kunne svekke økonomien betydelig.

SENTRAL: Steinar Holden har ledet en rekke offentlige utvalg, blant annet Holden I-, Holden II- og Holden III-utvalgene, om lønnsdannelsen og utfordringene for norsk økonomi.

Han mener også at Norge ikke trenger alle de varslede rentehoppene.

– Jeg tror det ikke vil være nødvendig eller ønskelig å heve renten like mye som Norges Bank har varslet. Norges Banks rentebane går sammen med en antagelse om at sysselsettingen skal fortsette å være høy. Hvis høyere rente og andre forhold bidrar til at sysselsettingsveksten blir svakere enn antatt, forventer jeg at Norges Bank nedjusterer rentebanen.

– Du støtter ham i hans faglige budskap, men mener at Norges Bank vil håndtere utfordringen med importert inflasjon?

– Enig

– Jeg er enig med ham i at man ikke må kvele sysselsettingsveksten på grunn av importert inflasjon. Jeg tror også Norges Bank vil være enige i det, men forskjellen er at de forventer at sysselsettingen fortsatt vil være høy.

Han sier at usikkerheten for tiden er for stor og at det er årsakene til ulik vekting av hva som er viktig i rentevurderingene.

– Norges Bank skriver at økte renter vil dempe presset i norsk økonomi, men at sysselsettingen ventes å holde seg høy. Samtidig; hvis de hever renten like mye som det nå ligger inne, så kan det føre til at sysselsettingsveksten kan bli for svak. Derfor har Bjørnstad et bra poeng.

– Bommer

Sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er ikke enig.

– Jeg synes Bjørnstad bommer. Norges Bank skal se gjennom midlertidige endringer i prisveksten. Det de skal være opptatt av, er den langsiktige utviklingen i inflasjonen, slik at man får en balansert utvikling i økonomien.

LO MOT NHO: Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO er uenig med sjeføkonom Roger Bjørnstad hos i deres hovedmotparti i arbeidslivet, LO.

Dørum sier usikkerheten er stor.

– For all del, det hender Norges Bank bommer og det kan godt hende at Roger får rett, at renten er satt opp mindre enn sentralbankens renteprognose om et par år. Men det er ingen grunn til å kritisere Norges Bank for deres rentepolitikk i dag.

– Velger likevel ikke å kline til

Han viser til at sentralbanken anslår en kjerneinflasjon på 2,5 prosent og en registrert ledighet på 2,0 prosent.

– De mener det er god vekst og høy kapasitetsutnytting i norsk økonomi, og at de tror det vil holde seg. Og de tror at inflasjonen vil skyte over målet i denne perioden. Men de velger likevel ikke å kline til med å varsle enda flere rentehopp, slik de kunne ha gjort, sier Dørum.

Forsvarer renteøkninger

Presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank sier at de velger å vise til det som står i vurderingen til Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet etter Norges Banks siste rentebeslutning, og da særlig disse to avsnittene:

«Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser».

Og:

«Pengepolitikken er ekspansiv. Komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier en videre oppgang i styringsrenten. Økte renter vil dempe presset i norsk økonomi, men sysselsettingen ventes å holde seg høy. Usikkerhet om den økonomiske utviklingen og hvordan husholdningene vil tilpasse seg et høyere rentenivå, tilsier at renten økes gradvis».

Publisert