Fram-prosjektet eret frivillig prosjekt mellom WWF, Norges rederiforbund, Det Norske Veritas og rederiene selv. Rederiene skal benytte et rapporterings— ogovervåkningssystem for å måle bruk av drivstoff og utslipp av CO2. Statlige Transnova har bevilget 2,8 millioner kroner til prosjektet.

— Å kutte utslipp fra skip er en viktig del av klimaløsningen og det er på høytid at vi får korrekte målinger, slik at det går an å sette mål forutslippskutt, sier generalsekretær i miljøorganisasjonen WWF Nina Jensen.

Hanna Lee Behrens,direktør i Norges rederiforbund, forteller at dette er et satsningsområde fordem.

— Maritim næring kan være mer energieffektive enn vi er i dag. Vi ønsker å bidra til å motivere rederier til å blibedre der man kan bli bedre, sier Behrens.

Foreløpig erfem norske rederier med på ordningen. I mars neste år vil ordningen utvides ogalle vil bli invitert til å bli med.

Økonomisk gevinst

Blant rederiene som er med finner man Grieg Star, med hovedkontor i Bergen.

— Dette prosjekteter resultat av en dialog mellom oss, WWF og flere. Vi har jobbet medenergieffektivisering i mange år, sier direktør Ole Steinar Mjell.

**Han mener det er viktig med bred oppslutning i bransjen.

— Det gir bedre resultater når bransjen klarer å samle seg og ta grep ifellesskap. Utslippsproblematikk er noe som gjelder alle innen skipsfarten.** Fram-prosjektet skal bidra til at vi fortsatt kan ligge i forkant avde miljøkrav som vi vet vil komme. For oss er hovedsaken det miljømessige, mendette er et område hvor miljøforbedringer går hånd i hånd med teknologiskutvikling og økonomisk gevinst i form av redusert forbruk av drivstoff, sierMjell.

- Vi er optimistiske

Jensen i WWF berømmer samarbeidet.

— Det er positivt at så mange viser vilje til å sette frivillige mål forutslippskutt og vil investere i et system som kan brukes av hele næringen. Vier optimistiske med tanke på at vi sammen kan få til resultater som monner,sier Jensen.

Behrens i Norges rederiforbund forteller at forbundet håper mange vil støtte opp om det frivilligeprosjektet og sier man må regne med at det vil gå et par års tid før manbegynner å få den ønskede oversikten.

— Dette er veldig viktig for egen forståelse av hva næringen stårfor av utslipp, men også for bruk overfor myndighetene og i reguleringsarbeidfremover. Vi håper vi med dette kan gi verdifull informasjon til EU og bidra tileffektiv regulering, sier Behrens.

Krever investeringer

Å redusere utslipp innebærer også betydelige investeringer.

— Nettopp derfor er det viktig å løfte i flokk, sier Mjell i Grieg Star.

Han påpeker at shipping er en meget internasjonal bransje,som i stor grad reguleres gjennom et globalt regelverk.

— Hvis vi greier å værepådrivere internasjonalt er det ingenting som er bedre enn det, sier Mjell.

Generalsekretær Nina Jensen i WWF forteller at en oversikt over utslipp i skipsfarten legger grunnlag for å sette konkrete mål for utslippskutt.
Generalsekretær Nina Jensen i WWF sier samarbeidsprosjektet er et viktig steg på veien til utslippskutt i skipsfarten.
WWF-Norge