Les også:

I fjor fikk Posten en bot på 102 millioner kroner for å ha misbrukt sin dominerende stilling og hindret fri konkurranse i markedet for «post-i-butikk».

Det var EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel som ila boten. Årsaken er at det statlige selskapet i seks år hadde avtaler med NorgesGruppen og Shell som utelukket at andre kunne bruke deres lokaler til utlevering av pakker. Dermed fikk konkurrenten Schenker store vansker med å etablere seg i Norge.

Posten er sterkt uenig i at de har hindret konkurranse. Selskapet peker på at de bare hadde avtaler med 5 prosent av de 30 000 butikkene i Norge.

Men det er Postens argumentasjon mot selve EFTA-domstolen som skaper mest oppstyr i forkant av dagens muntlige høring i Luxembourg:

I anken har Posten gått til frontalangrep på det juridiske systemet norske selskaper er forpliktet til å følge. EFTA-domstolens avgjørelser kan nemlig ikke ankes. Det strider mot menneskerettighetene, mener Posten.

«Det at det er umulig innenfor EFTA å sikre retten til å anke i kriminalsaker er en åpenbar defekt i dette juridiske systemet. Med andre ord vil EFTA-landene bli holdt ansvarlige under Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen for denne åpenbare defekten. Dette er en situasjon som selvsagt ikke kan ha vært intensjonen for EFTA-landene som også er med i EØS-avtalen», skriver Postens advokater i Thommessen til EFTA-domstolen.

Spark

Posten selv ønsker ikke å kommentere denne påstanden før den muntlige høringen. Tidligere professor ved universitetet i Oslo og advokat i Kvale, Olav Kolstad, mener Posten prøver å påvirke domstolen.

— Det er et spark til domstolsordningen for å oppnå en streng bevisvurdering for derved ikke å bli kjent skyldig for misbruk av dominerende markedsstilling, sier han.

Posten holder døren åpen for å trekke Norge inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å ha tilsluttet seg et system som ikke gir de nødvendige prosessuelle rettigheter. Men Kolstad leser ikke Postens argumentasjon som en direkte trussel.

Debatt

Han mener derimot det er interessant med en debatt om EFTA-domstolens håndtering av konkurransesaker. Det er svært sjelden at slike saker kommer opp for domstolen, men bøter i 100-millionersklassen stiller krav til skikkelig behandling. Da EFTA-domstolens president nylig besøkte Oslo, åpnet han for å utvide antallet dommere i slike saker fra tre til fem.

I sine skriv klager Posten dessuten over ESAs lange saksbehandlingstid. At det tok åtte års etterforskning før boten kom på bordet, er også i strid med menneskerettighetene ifølge selskapet. De krever derfor at boten minst halveres på grunn av forsinkelsene.

«Enorme»

Postens anførsler skaper reaksjoner i EU-hovedstaden. Der vekker det oppsikt at det statlig eid selskap så klart kritiserer systemet Norge har sluttet seg til. I et tilsvar skriver ESA selv at ringvirkningene blir «enorme gjennom hele det juridiske systemet i EU/EØS-området» dersom Postens syn vinner frem.

ESA ba derfor om at samtlige EU og EØS-land fikk lov til å uttale seg om Postens skriv. Forespørselen ble avslått av dommerne i Luxembourg.

Ønsket ikke intervju

Posten er svært tilbakeholden med kommentarene i forkant av dagens høring.

— Vi har sendt inn en skriftlig redegjørelse til saken, som et element i prosessen. Den forstår jeg ikke er offentlig, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme.

- Er Postens juridiske linje koordinert med Utenriksdepartementet?

— La meg få lov til å høre litt nærmere om disse tingene.

Da Gjølme ringte tilbake, var meldingen denne:

— Vi ønsker ikke å gjøre noe intervju på denne saken nå. Vi forbereder oss til høringen på onsdag, vi ønsker å først prosedere saken for retten og holde det innlegget som vi da forbereder i Luxembourg.

I tillegg til Posten og Schenker, skal også EU-kommisjonen og Norge holde innlegg i den muntlige høringen i Luxembourg i dag. Det var i går ikke kjent hva representantene for Norge har tenkt å si i retten.

— Jeg vil ikke si noe om innholdet før det blir sagt i retten, sier Pål Wennerås hos Regjeringsadvokaten.