Skatteetaten påla i 2007 de tre norske selskapene Bernh Larsen Holding AS, Kver AS og Increased Oil Recovery AS å legge frem kopier av alt materiale som var å finne på selskapenes felles dataserver.

Selskapene hevdet at dette var i strid med artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), som omhandler respekt for privatlivets fred, familie, hjem og korrespondanse.

I sin kjennelse torsdag sier EMD at det ikke foreligger noe brudd på artikkel 8.

EMDs kjennelse er på linje med norske domstolers rettsavgjørelser i saken, nemlig at skattemyndighetenes muligheter til å handle ikke kan begrenses selv om en skattyter nytter et såkalt «blandet arkiv, det vil si arkiv som kan inneholde data som også tilhører andre skattytere».