Det var ikke de store beløp det dreide seg om, men tillitsbruddet var så grovt at Norsk tipping var i sin fulle rett til å gi en driftsoperatør i slutten av 30-årene sparken etter at han selv manipulerte datamaskinene for å kunne fortsette å spille selv om øvre tapsgrense var overskredet, slår Hedmarken tingrett fast.

Mannen hadde trukket sin tidligere arbeidsgiver for retten fordi han mente Norsk tipping ikke hadde gjort nok for å hjelpe ham med hans spillavhengighet.

Det var to kolleger som for et par år siden hadde varslet sjefene om at de syntes mannen brukte bekymringsfullt mye arbeidstid på spill.

I en medarbeidersamtale avviste han problematikken, og avslo tilbudet om hjelp.

— Flyttet på spillmaskiner

Noen spillmaskiner som sto utenfor kontoret hans ble flyttet, men arbeidsgiver slo seg tilsynelatende til ro med dette og gjennomførte ikke noen oppfølgingssamtale.

Hans argument om at fornekting er en del av sykdomsbildet, og at Norsk Tipping med sin sin spesialkompetanse på området burde ha skjønt dette, falt på stengrunn hos tingrettsdommer Mari Bø Haugstad og hennes to arbeidslivskyndige meddommere.

Norsk Tipping er en AKAN-bedrift (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk), men retten kan ikke se at Hamar-selskapet står i noen særstilling i forhold til andre bedrifter når det gjelder spillavhengige selv om det er spill som er selve grunnlaget for virksomheten.

- Koblet ut alarmen

Mannen hadde nesten ti års fartstid fra driftssenteret i Norsk Tipping, hvor sentrale oppgaver er start og stopp av sentrale spillsystemer er blant arbeidsoppgaver.

Operatørene får også inn alarmer om en spiller bryter tapsgrensen for én dag eller måned.

Og det var dette som skjedde 9. mars i år med de to spillene «Multix» og «Bellago» da en spiller tapte 4575 kroner på én kveld, noe som er 3357 kroner over dagsgrensen.

Men stikk i strid med arbeidsinstruksen brukte han sin egen datatilgang som administrator til å manipulere systemet ved å koble ut alarmen hele seks ganger i løpet av kveldssskiftet.

- Sparket på dagen

Men Norsk Tippings egne overvåkingsmaskiner registrerte avviket, og stort bedre ble ikke situasjonen av at det var en av deres egne ansatte som hadde tuklet med datasystemet.

Mannen fikk sine tilganger til dataanlegget strøket 12. april, og ble neste dag nektet å stå i stillingen mens lønnen ut oppsigelsestiden i sluten av juli fortsatte å tikke inn på mannens konto.

Hans argumenter om at det som hadde skjedd var et engangstilfelle ble ikke hørt, og så lenge han avslo å påta seg andre arbeidsoppgaver, bar det ut døren alt samme ettermidddag.

- Saklig oppsigelsesgrunn

Hedmarken tingrett slår i sin knusende og enstemmige dom fast at driftsoperatøren har gjort seg skyldig i et meget grovt tillitsbrudd.

«Etter rettens vurdering representerer N.N.s gjentatte misbruk av autorisasjoner og manipulering av spillsystemer i den hensikt å selv kunne spille ut over de fastsatte tapsgrensene, et så alvorlig brudd på ansettelsesavtalen at det klart ansees som en saklig oppsigelsesgrunn».

- Ut på dagen

Om kravet til å stå i stillingen til rettskraftig dom foreligger skriver retten videre:

«I dette tilfellet er det ingen tvil om at det foreligger tungveiende grunner for å frata N.N. arbeidsoppgavene i oppsigelsestiden. I og med at han nektet omplassering og krevde å stå i stillingen som operatør i driftsavdelingen, hadde ikke arbeidsgiver noen mulighet for omplassering. Med det bevisste sikkerhetsbruddet, - og dermed alvorlige tillitsbruddet, ligger den en klar interesseovervekt for at han ikke kunne stå i stillingen», heter det i dommen.

- Kostbar lærepenge

Operatøren hadde krevd et sekssifret beløp av Norsk Tipping, men får nå i stedet med seg en regning på 182.500 kroner for å dekke sin tidligere arbeidsgivers utgifter med saken.

Dom falt tirsdag, og han har nå én måned på seg til å vurdere en eventuell anke til lagmannsretten sammen med sin forsvarer, LO-advokaten Silje Hassellund Solberg som tok saken på vegne av NTL (Norsk Tjenestemannslag):

— Vi vil lese dommen nøye før vi tar stilling til en eventuell anke, sier Hassellund Solberg til Aftenposten.no.