En stolt oljedirektør Bente Nyland kunne tirsdag overrekke oljestatsråden et nybrottsarbeid, nemlig atlaset som viser at store deler av Nordsjøen egner seg for lagring av CO2.

Atlaset viser også hvilken lagringskapasitet disse reservoarene har.

Det enorme kartleggingsarbeidet har basert seg på store mengder data som er innsamlet gjennom 40 år med olje— og gassvirksomhet på norsk sokkel.

De aktuelle deponiene ligger i ulike geologiske formasjoner mellom 700 og 3000 meter under havbunnen. I første omgang er det aktuelt å bruke reservoarer i den delen av Nordsjøen der det ikke foregår olje- og gassproduksjon. Men etter at feltene er tomme og nedstengte, kan også disse områdene brukes som CO2-lagre.

Kan ta 70 gigatonn

Havbunnen under Nordsjøen har potensial til å ta imot til sammen 70 gigatonn CO2, eller 70 milliarder tonn. Det betyr at Nordsjøen kan lagre all CO2 som blir sluppet ut ved 50 000 års produksjon på Mongstad. Oljeraffineriet på Mongstad er den største enkeltkilden for CO2-utslipp i Norge.

Selv om man på norsk hold i første omgang er på jakt etter fremtidige lagringssteder for CO2 fra Mongstad-anlegget, ser statsråden for seg at Nordsjøen også en gang kan bli permanent lager for andre lands CO2-utslipp. Det kan for eksempel dreie seg om karbondioksid fra kullkraftverk på Kontinentet

Der er skepsisen i befolkningen stor til lagring på land, og da spesielt i nærheten av tett befolkede områder.

Borten Moe mener mulighetene for sikker lagring i Nordsjøen kan være et godt alternativ, selv om han også medgir at mye skal være på plass før dette kan realiseres. For eksempel kan det bli nødvendig å bygge store rørledninger for å transportere gassen fra Kontinentet til Nordsjøen. Alternativt kan kulldioksiden fraktes på skip.

— Trygg lagring

Borten Moe understreker uansett dette kartleggingsarbeidets betydning, og minner om at det internasjonale energibyrået IEA har sagt at karbonfangst og -lagring har potensial til å kutte energirelaterte CO2-utslipp opp mot 20 prosent.

— Norge, som har verdifull kunnskap om CO2-lagring fra Sleipner og Snøhvit, kan vise vei for trygg og permanent lagring av CO2, sier statsråden.

Parallelt med Oljedirektoratets arbeid med deponikartleggingen, har departementet bedt oljeselskapene foreslå områder i Nordsjøen og Norskehavet som kan være egnet for lagring av CO2 fra Mongstad. Fire selskaper har kommet opp med forslag. Dette arbeidet følger tidsplanen for fullskala renseanlegg på Mongstad, som skal kunne besluttes i 2016. Et regelverk for transport og lagring av CO2 skal være klart allerede våren 2012.