Klokken 10 mandag la finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2012 for Stortinget.

Han innledet sin tale med å snakke om den økonomiske krisen i Europa.

Du kan lese hele talen hans her.

— For mange er livet snudd opp ned

Johnsen fortalte at han det siste året har møtt fortvilte ungdommer i Spania og Italia.— De er fortvilet, og mange er uten fremtidshåp. De forteller om et arbeidsliv der ungdom stiller bakerst i køen og der muligheter for fotfeste i lønnet arbeid er nesten umulig. Bak tallene er det mennesker som har mistet noe av det viktigste de har – retten til å yte gjennom arbeid for å skape en framtid og en trygg hverdag for seg og sine. Særlig de unge blir hardt rammet. For mange er livet snudd opp ned. Sporene av det som nå skjer, vil prege Europa i lang tid framover, sa han.

- Vår felles sparekonto vokser

— Flere land må kutte store beløp i budsjettene for å få underskuddene ned og for å unngå at gjelden øker. Hos oss er det motsatt. Vi kan øke utgiftene. Samtidig vokser vår felles sparekonto, sa Johnsen.

Han la vekt på at det går bra med økonomien i Norge.

Sysselsettingen vokser raskt. Det skapes flere arbeidsplasser. Lønnsveksten kan bli over fire prosent i år.

-Lønnstakere i andre land kan bare drømme om en slik utvikling, sa Johnsen.

— Vår felles arbeidsinnsats er grunnlaget for velferdssamfunnet. Når politikken gir lav ledighet og mange i arbeid, blir vi alle rikere.

Arbeidsledig ungdom

Johnsen fortalte at Regjeringen vil gi mer penger til ungdom som faller utenfor arbeidslivet. Regjeringen vil opprette flere tiltaksplasser. — Å satse på ungdom i arbeidsmarkedet er viktig, både for den enkelte, men ikke minst for å utvikle den framtidige arbeidskraften, sa Johnsen.

Han fortalte også at Regjeringen innfører vi Jobbsjansen som retter seg mot innvandrere utenfor arbeidsmarkedet.

Tidlig mandag morgen sa en hattekledd fiansminister til pressen at det har vært en hard dragkamp om pengene.

— Det har vært en hard dragkamp, det er det alltid. Det blir ikke rom for alle krav og ønsker, men alt i alt tror jeg de fleste ser at vi er i en veldig privilegert og god situasjon i Norge, sa Johnsen.

Beredskap og helse

Han sa også at Regjeringen foreslår at virksomheter med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap styrkes. Han sa at det er vedtatt å kjøpe nye redningshelikoptre.

-Samlet sett er det en historisk økning på samfunnssikkerhet og beredskap i dette budsjettet, sa Johnsen.

Om helse- og omsorgssektoren sa Johnsen blant annet.

-Vi vet at det blir flere eldre med behov for omsorg i årene framover, sa Johnsen.

Han sa at det i budsjettet legges til rette for 1750 nye sykehjems og omsorgsplasser, at tilbudet til dagaktiviteter for personer med demens økes og at satsingen på brysrekonstruksjon videreføres.

-Vi tilfører sykehusene økte ressurser slik at flere kan behandles.

Pappaperm

Som allerede kjent har SV fått gjennomslag for å utvide pappapermen med to uker. Johnsen lovte også flere lærere til skoler der elevene gjør det dårligere enn snittet. Han fortalte også at det blir innført valgfag på niende trinn og at det blir opprettet 3250 flere studieplasser i 2013.

Johnsen varslet også tiltak for å gjøre det lettere for ungdom å komme inn på boligmarkedet, blant annet ved å øke bevillingen til etableringstilskudd, tilskudd til utleieboliger og ved å tilrettelegge for bygging av 1000 nye studentboliger.

Som allerede lekket til media vil Nasjonal Transportplan bli overoppfylt med 1,5 milliarder kroner.

-Vi har høye ambisjoner på samferdselsfeltet, og vi oppfyller dem, sa Johnsen.

Han fortalte også om en vekst i forskningsbudsjettet på 1,4 milliarder kroner.

Bevilgningene til internasjonal bistand øker med 2,4 mrd kroner, slik at Norge viderefører et nivå som tilsvarer 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt).

Kultur

— Engasjementet i idrettslag og i det lokale kulturlivet er med på å forme samfunnet vårt. Kulturen er en verdimessig samfunnsbygger. Derfor følger Regjeringen opp sine løfter til kultur og frivillighet, sa Johnsen.

Han fortalte at Regjeringen, i tråd med Kulturløftet, har som mål at en prosent av statsbudsjettets utgifter skal gå til kultur innen 2014. I tillegg får idretten en større andel av tippemidlene. Som allerede kjent innføres det én uketime med kulturskoleaktiviteter i SFO-tiden på barnetrinnet fra høsten 2013.

Skatt

Johnsen fortalte i sin tale at Regjeringen opprettholder skattenivået i 2013 på 2004-nivå.

-Vi tar nå et nytt steg for å redusere gebyrer ned mot kostnadsriktig nivå. Gebyrene for tinglysing i fast eiendom settes kraftig ned, sa han.

Finansministeren fortalte videre at bilavgiftene skal reduseres med 400 millioner kroner. Dette skal skje ved at omregistreringsavgiften settes ned med 40 prosent for typiske

næringskjøretøy og med 12 prosent for øvrige kjøretøy. Vrakpanten økes med 500 kroner. Regjeringen foreslår videre at inntekt fra petroleumsutvinning i

utlandet unntas fra skatteplikt. Bunnfradraget i formueskatten økes til 870000 kroner, slik at færre må betale formueskatt.

- Ingen har fått slike muligheter som oss

Johnsen minnet om at det ikke er mulig å fullt mulig verne seg mot tilbakeslag i internasjonale økonomi.

-Vi har heller ingen garanti for at den gode utviklingen i norsk økonomi bare vil fortsette.

— Ingen generasjoner før oss i Norge – og knapt noe sted i verden – har fått slike muligheter som oss. Forvaltningen av mulighetene vil kreve mye oss, av ansvar og fremsyn. Da må vi heller ikke tape grunnleggende menneskelige verdier som samhold og felleskap av syne. Vi må hver dag stå opp for de verdiene som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i, sa Johnsen.

Leste dikt

Som i fjor resiterte Sigbjørn Johnsen dikt fra Stortingets talerstol:

«Jeg vil slipe huden på fingertuppene mine

tynn mot ru virkelighet, jeg vil

kjenne det jeg tar», leste han fra Hans Børlis Nærhet , med henvisning til at vi må kunne stå for de valgene vi gjør i dag, også om ti-tyve år.

Lekkasjer

Årets statsbudsjett er det niende budsjettet Johnsen er med på å utarbeide.

— Mitt inntrykk er at dette er det beste budsjettet for Norge i dag, sa Johnsen tidligere på dagen.

Det har vært en flom av budsjettlekkasjer i forklant av fremleggelsen, blant annet om økte midler til vei, jernbane og kystformål, en to ukers utvidelse av pappapermen, omvergang fra krone- til prosenttoll på import av kjøtt og ost, 100 millioner til rekonstruksjon av bryst for kreftpasienter, 40 millioner til sjekk av tenner for alle over 75 år, en gratis time på kulturskole for de minste, økt satsing på reiseliv og friske millioner til barnevernet, forbrukerportalen Altinn og til ulike boligtiltak.

I tillegg har Regjeringen kommet med en rekke dyre beredskapsløfter, blant annet et nytt beredskapssenter i Oslo og styring av helikopterberedskapen på Rygge.

Det er på forhånd ventet at samferdselsektoren blir vinneren i statsbudsjettet for 2013. Statsminister Jens Stoltenberg har varslet tidenes løft for vei og bane, og røpet at Nasjonal transportplan vil bli overoppfylt med 1,5 milliarder kroner.