Les også:

— YS Stat er veldig godt fornøyd med at det er de sentrale parter som skal gjenomføre likelønnsløftet med en egen avsetning på 300 millioner. Slik sikrer vi kvinnene et varig likelønnsløft. Dette sier leder av YS Stat, Pål N. Arnesen, i det årets oppgjør i statlig sektor er vel i havn.

- Vårt fokus på likelønn er også vektlagt i det generelle tillegget og er tatt inn som en klar føring for de lokale forhandlingene. Dermed har vi i oppnådd det vi krevde på likelønn, sier Arnesen.

Det har vært en meget krevende og lang megling som til tider var intens og usikker med hensyn til utfallet.

— Vårt krav om at staten måtte følge opp de forventningene som Regjeringen hadde skapt - nemlig finansiering av likelønnsløftet, satt nok langt inne, men ble tilfredstillende imøtekommet. Innenfor en ansvarlig ramme på omlag 3,3 gis det nå også rom for å møte mange av de andre utfordringene YS Stat har innenfor de ulike virksomhetene, sier YS Stat-lederen.

Han mener de ansatte har fått et godt generelt tillegg. Hovedvekten av YSs medlemmer ligger mellom lønnstrinn 30 og 60, hvor alle får 9700 kroner. Det generelle tillegget ivaretar reallønnsutvikling for alle gitt antatt prisstigning.

Partene har også blitt enig om å sette av midler til sentrale justeringsforhandlinger, og en pott til lokale forhandlinger på 0.9 % per dato. Avsetningene gis med sterke føringer på likelønn for å sikre varig effekt av årets likelønnsoppgjør.

— I tett og godt samarbeid med LO Stat og UNIO har vi fått gjennomslag for et ansvarlig oppgjør som har en historisk god likelønnsføring, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen.

- Akseptabelt

- Vi fikk en akseptabel totalramme og føringer som gir muligheter for likelønnssatsing. Dermed kan vi ta et steg for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i staten, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet, Arne Johannessen.

I tillegg til et generelt tillegg til alle, ble partene enige om å sette av 588 millioner kroner til et sentralt justeringsoppgjør og 529 millioner kroner til lokale forhandlinger. Dette gir en totalramme på oppgjøret på om lag 3,3 prosent.

— Alle tre elementene, det sentrale tillegget, det sentrale justeringsoppgjøret og den lokale potten, skal ha en likelønnsprofil. Føringene for likelønnssatsingen og en såpass stor justeringspott, gir mulighet til å gi kvinnedominerte grupper, der halvparten av de ansatte har 3-årig eller høyere utdanning, prioritet. Da har vi tatt et steg for å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn i staten, sier forhandlingsleder Arne Johannessen.

Han understreker at det fortsatt er store utfordringer i staten og at ikke alle forventningene ble tilfredsstilt.

— Økonomien var krevende. Men totalt fikk vi såpass uttelling at Unio, som en ansvarlig hovedsammenslutning, valgte å akseptere framfor å ta ut viktige grupper for velferdsstaten i storstreik, sier han.

- Svært krevende

— Beskjeden fra våre medlemmer var utvetydig da vi gikk inn i årets tariffoppgjør: Gjør noe med lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Det har vi gjort. Vi er ikke i mål, men årets oppgjør er en bra start, sier Tone Rønoldtangen.

Totalrammen for oppgjøret ligger på om lag 3,3 prosent. Det er noe over resultatet i frontfaget. Ekstramidlene til et løft for noen store kvinnedominerte grupper utgjør rundt 300 millioner kroner

- Vi var avhengig av å få noe ekstra for å løse de helt spesielle utfordringene i årets oppgjør. Partene sto langt fra hverandre da vi begynte, så dette har vært svært krevende. Derfor er jeg fornøyd med resultatet, sier Rønoldtangen.

— Vi har fått et oppgjør som imøtekommer våre medlemmers prioriterte ønsker; et generelt tillegg som sikrer økt kjøpekraft og en gjennomgående likelønnsprofil, sier hun.

- Et første skritt

- Vi anser dette som et første skritt i arbeidet med å sikre offentlig sektor kvalifisert arbeidskraft, sier Curt A. Lier, forhandlingsleder i Akademikerne stat.

Meklingsresultatet innebærer et generelt tillegg på fra kr 7100 til 21600. Det er også lagt inn ca 526 millioner til lokale forhandlinger og 584 millioner til sentrale justeringer.

Akademikerne mener likevel løsningen ikke er optimal, de hadde ønsker at likelønnspotten ble fordelt lokalt.

— Når vi likevel har valgt å akseptere, så er det fordi vi har funnet en løsning som kan være første skritt i arbeidet med å løse statens utfordringer. Avtalen er god nok og så god at vi ikke kunne sende medlemmene ut i streik, sier Lier.

Stoltenberg fornøyd

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) gleder seg over at lønnsoppgjøret i staten løfter lønnsnivået i kvinnedominerte yrker.

- Jeg er glad for at det er blitt enighet mellom alle partene i lønnsoppgjøret i staten og for at løsningen gir en god likelønns- og lavlønnsprofil, sier Stoltenberg til NTB.

Han legger til at han setter pris på at partene har oppnådd en enighet som befinner seg innenfor ansvarlige økonomiske rammer.

— Jeg vil rose alle som bidro til enighet gjennom hardt arbeid i natt, sier statsministeren.