Enda verre: At etaten behandler folk ulikt avhengig av hvem de er. Det er grovt misvisende. Skatteetaten har likebehandling som rettesnor for all sin saksbehandling. Alle skal betale skatt, og de skal betale riktig skatt. Intet "skatteamnesti" fritar noen fra det.

Bakgrunnen for påstandene er TV 2s fremstilling av den såkalte "ambassadesaken", og da kan det lett bli galt. Saken mot de involverte skattyterne var anmeldt av skattekontoret til Østfold politidistrikt. Politidistriktet henla saken etter ett og et halvt år med begrunnelsen: Intet straffbart forhold påvist. Senere har en politijurist ved politidistriktet uttalt til TV 2 at de aktuelle skattyterne kom inn under reglene om frivillig retting, eller skatteamnesti, som det ofte omtales som.

Skattedirektoratet har påpekt at det er politiet som vurderer de strafferettslige sider ved saken. Det er imidlertid like klart at det er Skatteetaten som har ansvaret for å vurdere om betingelsene for frivillig retting er oppfylt. Denne saksbehandlingen pågår nå ved skattekontoret. Jeg er gjort kjent med at sakene vil bli avgjort i løpet av nær fremtid.

Når en skattyter kommer til skattekontoret med anmodning om frivillig retting skal kontoret fastsette riktig skatt for de årene det gjelder, foruten renter. Dessuten skal kontoret vurdere om betingelsene for å slippe tilleggsskatt, kalt straffeskatt, er oppfylt. En eventuell tilleggsskatt kan beløpe seg til fra 30–60 prosent, altså en sanksjon som svir. Tilleggsskatten kommer da på toppen av riktig skatteberegning for opp til 10 år bakover, avhengig av hvor lenge opplysningene er holdt utenfor selvangivelsen.

Betingelsene for frivillig retting vurderes i hvert enkelt tilfelle. Våre retningslinjer sier at om informasjonen allerede er fremkommet som følge av iverksatte kontrolltiltak fra Skatteetatens side eller allerede er kjent, f.eks. i mediene, så vil betingelsen ikke være oppfylt. Det vurderes også i disse sakene.