Da NRK Aktivum ble etablert som et datterselskap av NRK i 1997 var forutsetningen at selskapet skulle generere store inntekter, som skulle styrke NRKs allmennkringkastervirksomhet.

Men slik har det ikke gått, ifølge en kritisk rapport som Riksrevisjonen publiserte i dag. Til dags dato har NRK Aktivum ikke betalt en eneste krone i utbytte til eierselskapet NRK, slås det fast.

Ulovlig kryssubsidiering

Ifølge Riksrevisjonen har NRK hittil ikke fastsatt noe spesifikt avkastningskrav til NRK Aktivum. Og for årene 2007 og 2008, da omsetningen i datterselskapet steg kraftig, ble det økonomiske resultatet heller magert. NRK Aktivum satt igjen med et negativt driftsresultat på 2,1 millioner i 2007 og et overskudd på ca. 300.000 kroner i 2008.

Etter Riksrevisjonens vurdering er det økonomisk lite tilfredsstillende at NRK ikke har hatt bedre avkastning på de verdiene som ligger i videresalget av NRKs produksjon gjennom NRK Aktivum. Videre mener Riksrevisjonen at svak avkastning over tid kan innebære at en gjennomført kapitalutvidelse på 30 millioner kroner i 2006, kan oppfattes som en form for ulovlig kryssubsidiering av lisenspenger til datterselskapet.

–Tradisjonelt syn

Daglig leder i NRK Aktivum, Bjørn Suhrke, er kritisk til det han kaller Riksrevisjonens «strengt tradisjonelle økonomiske syn» på hvordan selskapet er drevet.

–Siden oppstarten i 1997 har vi generert over 750 millioner kroner i inntekter til NRK, gjennom betaling av royalties for innhold vi har solgt videre. I 2007 og 2008 utgjorde disse beløpene 85 millioner kroner. For oss er det helt åpenbart at dette har styrket kanalens rolle som allmennkringkaster, sier han.

Suhkre påpeker at royaltyutbetalingene i fremtiden vil bli langt mindre dersom Riksrevisjonens krav om årlig utbytte til NRK skal følges.

–Vi mener dagens forretningsmodell er mer enn grei nok, og at den sikrer NRK god fortjeneste av virksomheten. Men vi vil nå diskutere Riksrevisjonens innsigelser på driften med Kulturdepartementet, og selvsagt rette oss etter de tilrådinger vi får i dialogen med våre eiere, sier han.

Monopol

Riksrevisjonen mener NRK Aktivums aktiviteter er av en slik karakter at det med stor sannsynlighet finnes reelle konkurrenter til selskapet, dersom tilgangen til NRKs programmateriale var utsatt for en friere konkurranse. I dag har NRK Aktivum i praksis monopol på videresalg av NRKs egenproduserte materiale.

Riksrevisjonen påpeker også at royaltyvederlaget utgjør en merinntekt av NRKs virksomhet utover allmennkringkastingsvirksomheten, men at dette ikke kan regnes som overskudd fra den forretningsmessige driften i NRK Aktivum. Det er dermed uklart om royaltyvederlaget kan sies å utgjøre et bidra i samsvar med forutsetningene, heter det i rapporten.

Ifølge Suhrke skyldes de svake driftsresultatene fra 2007 og 2008 blant annet avskrivninger i millionklassen på en e-portal som skulle hjelpe NRK Aktivum å selge programinnhold i elektronisk versjon.

–Vi var rett og slett altfor tidlig ute med portalen, og tjente ikke nok penger på investeringene våre, sier han.