Ifølge en pressemelding fra Finanstilsynet har tilsynet avdekket alvorlige og systematiske brudd på verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk i Acta Asset Management AS.

Selskapet har blant annet anbefalt kunder å flytte sine investeringer til produktet «Porteføljekonto», som har påført kundene uforholdsmessig høye kostnader.

Kundenes interesser er dermed ikke ivaretatt på beste måte, slik loven krever. Det skriver aftenbladet.no.

Under avvikling

I februar valgte styret i Acta Holding ASA å legge ned Acta Asset Management. Det børsnoterte selskapet var da på det rene med at datterselskapet høyst sannsynlig ville miste til tillatelse til å drive investeringstjenester.

Etter at Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn, har Acta Asset Management AS dels iverksatt og dels varslet tiltak for å rette regelbrudd og redusere sannsynligheten for at nye regelbrudd skal inntreffe. Finanstilsynet finner ikke at disse tiltakene kan begrunne at foretakets tillatelser etter verdipapirhandelloven kan opprettholdes, heter det videre i pressemeldingen.

— Alvorlige lovbrudd

Finanstilsynets mener at lovbruddene som er avdekket er så alvorlige at hensynet til tilliten til verdipapirmarkedet og verdipapirforetakene som sådan, tilsier at foretakets tillatelser kalles tilbake.

Tilsynet har i denne vurderingen lagt særlig vekt på at bruddene på god forretningsskikk representerer en alvorlig svekkelse av den tilliten forbrukerne skal kunne ha til tilbydere av finansielle tjenester.

Selskapet vil frem til 31. august ha tillatelse til å yte investeringstjenester for eksisterende kunder så langt det er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforholdet.

Klager på inndratt tilatelse

Terra Markets klager etter at tillatelse inndras. Det skriver NTB.

Klagen har fått oppsettende virkning, som betyr at Terra Markets får fortsette virksomheten mens klagen behandles. Finanstilsynet understreker at ingen andre selskaper i Terra-Gruppen AS er berørt av tilbakekallelsen.— Vi har varslet Finanstilsynet om at vi er uenig i deres vedtak, sett på bakgrunn av en rekke tiltak Terra Markets iverksatte før Finanstilsynet gjennomførte tilsyn i juni i fjor, og før den foreløpige rapporten forelå i januar. Dette er det ikke lagt tilstrekkelig vekt på, og vi påklager derfor avgjørelsen, sier styreleder Audun Bø i Terra Markets.

Avvikler

Tilsynet opplyser på sin side at det er forhold knyttet til meglerbordet i Terra Markets som er hovedgrunnen for at tillatelsene trekkes tilbake.

Ett av disse forholdene er «kritikkverdig investeringsrådgivning til ikke-profesjonelle kunder».

Styret i Terra Markets vedtok 2. mars å avvikle virksomheten ved meglerbordet.

Vurderer Acta-anke

Om Acta Asset Management, sier tilsynet at det er «avdekket alvorlige og systematiske brudd på verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk, og at anbefalinger fra selskapet har påført kundene «uforholdsmessig høye kostnader. Kundenes interesser er dermed ikke ivaretatt på beste måte, slik loven krever».

— Styret i datterselskapet Acta Asset Management AS har hatt forståelse for en del av kritikken, men har på enkelte punkter vært uenig i tilsynets faktaforståelse og juridiske vurderinger, sier styreleder Alfred Ystebø i Acta til NA24.

Han sier styret nå vil «bruke den nødvendige tid på å gjennomgå denne før de tar stilling til om det skal ankes eller ikke».

(©NTB)

FS00016153.jpg
Kyrre Lien / SCANPIX