Les også:

Fengselsbetjent: For å bli aspirant ved Fengselsskolen, må søkere blant annet ha generell studiekompetanse eller relevant yrkeserfaring, ha minst ett års praksis fra yrkeslivet, ha fylt 21 år i opptaksåret, ha førerkort, god vandel og ha bestått den fysiske opptaksprøven. Aspirantene forplikter seg til et års plikttjeneste i et eller flere av landets fengsler etter endt utdanning.

Toller: Minimumskrav for å bli tollaspirant er generell studiekompetanse, med minst ett fremmedspråk. Søkere med noe høyere utdanning og et tilleggsspråk foretrekkes. I tillegg må søkerne ha førerkort og plettfri vandel. Aspirantene får lønn under hele utdannelsen som varer i vel to år, etterfulgt av to års plikttjeneste.

De første ni månedene lønnes studentene som tollaspiranter, så forfremmes de til tollbetjenter og får betalt deretter.

Opplæringen skjer i de ulike regionene og ved Toll— og avgiftsetatens kompetansesenter i Oslo. Her sørger Tolletaten for bolig.

Flyveleder: Under siste del av utdanningen, når de er i praksis, får studentene lønn. Resten av studiet er gratis, og en stor del av Avinors flyvelederutdanning foregår ved University of North Dakota Aerospace Foundation i USA (36 uker + tre ukers forkurs i Norge). Praktisk utdanning i 12 måneder ved tårn- eller kontrollsentraler i Norge. Tre års plikttjeneste.

UD-aspirant : Søkere må være norske statsborgere med høyere utdanning med meget gode resultater, svært gode språkkunnskaper i engelsk og helst andre språk, internasjonal erfaring og god vandel. Aspirantopplæringen er lønnet og foregår over tre år, hvorav to år i departementet og ett år ved en utenriksstasjon.

Forsvaret: Tilbyr en rekke betalte utdanninger.

Befalsskolen innebærer som regel ett år befalselev og ett praksisår som sersjant. To års plikttjeneste etter endt utdanning.

Lærling befal. Syv forskjellige lærlingordninger for yrkesfag som kombinerer læretiden med befalsutdanning. Elevene får både fagbrev, lederutdanning og generell studiekompetanse. Varighet tre til fire år.

Krigsskolene gir bachelorutdanning på linje med sivile høyskoler innen ingeniørfag, militære studier, logistikk og ressursstyring. Kombinerer befalsskole og krigsskole, varer i fire år. Fire pliktår etter endt utdanning.

Krever generell studiekompetanse, i tillegg krever ingeniørutdanningene spesialisering innen matte og fysikk.

Flyverskolene tilbyr pilotutdanning for flere flytyper samt navigatørutdanning. Varighet tre til fire år, i tillegg kommer plikttjeneste som varierer med type utdanning. Søkerne må være 18 – 24 år, ha generell studiekompetanse og blant annet perfekt syn.

Generelle opptakskrav i forsvaret: Norsk statsborger, godt syn, god vandel, god helse, fylt 18 år og kunne skrive og snakke norsk.