Dersom du betaler mer enn 25.000 kroner for noe i utlandet må du ta vare på kvitteringene i ti år. Ellers risikerer du å betale ekstratoll, uavhengig om du har tatt med varene inn i Norge eller ei.

Det er klart etter at Personvernnemnda overprøvde Datatilsynets vedtak fra i fjor om at Tollvesenets praksis med å etterkontrollere nordmenn var ulovlig.

Les hele avgjørelsen i Personvernnemnda her

Kjøpte dyr vin

Saken begynte med at en klager sendte brev til Datatilsynet i 2010 etter at han hadde fått et brev fra Tollvesenet.

I det brevet hadde Tollvesenet listet opp til sammen tretten kjøp på til sammen flere hundretusen kroner.

Mannen som fikk brevet hadde blant annet handlet på eksklusive klesbutikker og kjøpt dyr vin. Kjøpene var gjort så langt tilbake som april 2006.

Mannen ble bedt av tollvesenet å spesifisere hva slags varer han hadde kjøpt, samt dokumentasjon for kjøpene og en «redegjørelse hvorvidt varene er deklarert for Tollvesenet eller ikke».

Dette mente Datatilsynet at tollmyndighetene ikke hadde lov til.

Tollmyndighetene har ikke oversikt over hvor mange personer som det søkes på i valutaregisteret, eller hvor mange brev av den typen som førte til klagesaken som sendes ut i året.

Men Aftenposten får opplyst at det i 2011 ble gjort 107 etterkontroller av privatpersoner. Det inkluderer både saker om dokumentasjon på kjøp samt undersøkelserav tollverdien på en vare (som bil eller båt) som er deklarert.

Valutaregister

Det er i hovedsak tre punkter hvor Personvernnemnda nå har overprøvd Datatilsynet:

  • Tilsynet mente at tollvesenet ikke hadde lov til å foreta kontroller på privatpersoner i lang tid etter grensepassering.
  • Nemnda mener derimot at tollvesenet får lov til å sjekke alle nordmenn i valutaregisteret uavhengig av mistanke, tollvesenet får lov til å be nordmenn sende inn dokumentasjon, og i tillegg får de lov til å kreve den dokumentasjonen om ikke privatpersonen vil sende den inn frivillig.

I valutaregisteret registreres alle betalinger i utlandet på over 25.000 kroner, og det får tollvesenet fritt lov til å bruke for å lete etter personer som kan ha snytt staten for avgifter.

Også Finansdepartementet har i hovedsak gitt støtte til tollvesenet i sitt syn. Likevel jobber departementet nå med å endre loven for å gjøre loven enda klarere enn den er i dag.

— Støtte i flere lover

Datatilsynet konkluderte opprinnelig med at tollvesenet ikke fulgte loven, og viste blant annet til legalitetsprinsippet.

Det prinsippet handler om at offentlige myndigheter ikke kan gripe inn eller dømme landets borgere uten å ha hjemmel for det i gjeldende lover og regler.

Men Personvernnemnda var uenig og mente derimot at Tollvesenet har dekning i regler for å søke i valutaregisteret og be/kreve om informasjon om utenlandskjøp flere år tilbake i tid.

Dette med å kreve informasjon har Finansdepartementet overfor Dagens Næringsliv sagt at tollvesenet ikke kan, men det mener altså nå Personvernnemnda at de kan.

Nemnda viser både til merverdiavgiftsloven, valutaregisterloven og tolloven for begrunnelse for at tollmyndighetene kan fortsette praksisen sin.

Ifølge loven kan tollvesenet gi tilleggstoll inntil tre år etter at de fant ut av lovbruddet, men ikke mer enn ti år etter innførselstidspunktet.

Fornøyd tolldirektør

Eivind Kloster-Jensen, avdelingsdirektør for kontrollavdelingen i Toll— og avgiftsdirektoratet, er fornøyd med avgjørelsen i nemnda.

- Vi hadde i en periode stoppet opp denne kontrollvirksomheten på grunn av Datatilsynets vedtak, men nå er vi i en prosess for å få den i gang igjen, sier han til Aftenposten.no.

Han sier at direktoratet nå vil ta en gjennomgang etter avgjørelsen, og at de blant annet vil vurdere når de kan be folk om dokumentasjon, og når de kan kreve den.

- Juridisk komplisert sak

Eva Jarbekk, leder for Personvernnemnda, kaller saken en juridisk komplisert sak å avgjøre.

— Det er kompliserte, spesialiserte og skjønnsbaserte regler hvor det vil være forskjellig tolkningsrom.

Hun mener at deres avgjørelse ikke vil få så store konsekvenser. — Det betyr bare at Tollvesenet forsetter å gjøre det samme i andre år.

Men hun mener at deres avgjørelse ikke vil bety en omvendt bevisvurdering.

— Dersom det blir en rettssak av dette, vil det fortsatt være vanlige sannsynlighetskriterier for å avgjøre om noen skal betale tilleggstoll, sier hun.

Prestisjenederlag for tilsynet

Datatilsynet som trakk frem denne saken som en av de viktigste i 2011 i sin siste årsrapport går på et prestisjenederlag.

— Jeg forstår at Datatilsynet synes det er viktig at offentlige organer ikke går utenfor loven. Det er en viktig samfunnsoppgave de har. Jeg tror dette har vært en forvaltningsteknisk sunn øvelse både for Datatilsynet og Tollvesenet.

Avgjørelsen i Personvernnemnda var enstemmig.

Datatilsynet vil ikke gi seg

Selv om Datatilsynet nå har tapt mot Personvernnemnda, mener de at dette er en så viktig sak at de ikke vil gi seg helt. Direktør Bjørn Erik Thon vil forfølge saken politisk.

— Vi vil ta saken opp med Finansdepartementet. Nemnda har også kritisert departementet for ikke å ha gjort en god nok jobb med den siste tolloven, sier Thon.

Nemnda skriver i sin avgjørelse at det er uheldig at arbeidet med «ny utforming av av gjeldene lovfullmakter som følge av ny teknologi, avveining av personvernhensyn og kontrollbehov» ble utsatt

Thon kaller uansett vedtaket fra nemnda «ikke tilfredsstillende».

— Det gir ganske dårlig forutsigbarhet for folk, og slik nemnda har tolket loven er det nærmest fritt frem for tolletaten nå. Det synes vi er uheldig, fortsetter Thon.