- Vi har forhandlet med grunneierne, og konstaterer at her er vi ikke enige. Da får det bli et rettslig skjønn som avgjør, sier direktør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging.

Han står midt i den påbegynte utbyggingen av Bybanens tredje byggetrinn, mellom Lagunen og Flesland. Mandag møter Bybanen Utbygging i Bergen tingrett for såkalt skjønnsrett. Det vil si at retten skal avgjøre hvor mye erstatning grunneiere som Bybanen ikke er kommet til enighet med, skal få.

Dyreste så langt

Byggetrinn 3 har vært det dyreste og mest omfattende grunnervervet for Bybanen så langt. Totalt budsjetterte Bybanen Utbygging med at tomterverv langs den syv kilometer lange strekningen vil koste dem 170 millioner kroner. Det er omtrent det samme som de to første byggetrinnene til sammen, som er på 13,5 kilometer.

Magne Fjell er ansvarlig for grunnerverv i Bybanen utbygging. Han forklarer økningen i erstatningsbeløp med at traseen mellom Lagunen og Flesland er annerledes enn den eksisterende traseen.

- Her har vi vesentlig større inngrep på private eiendommer. På byggetrinn 1 og 2 fulgte banen stort sett eksisterende veier, mens på byggetrinn 3 går den i stor grad på tvers av eksisterende infrastruktur, sier han.

Banen skal nemlig svinge over Fanaveien ved Lagunen, og går deretter i en rekke tunneler og broer mot Sandsli, Birkelandsskiftet og Kokstad. Mens det «bare» er seks bolighus som er rammet av traseen, er det desto flere næringseiendommer i det som er Bergens største nærings— og kontorparker.

- Nå bygger vi nesten bare på ervervet grunn, sier Skoglie.

- Tapt utbyggingsareal

- Det er en del tunge inngrep i næringseiendommer på denne strekningen. Andelen til næringseiendommer er derfor vesentlig høyere på byggetrinn 3 enn på de to første strekkene, sier Fjell.

Blant grunneierne som ikke har godtatt Bybanens erstatningsforslag er Telenor, Forsvaret og flere store eiendomsselskap. Eiendommene er stort sett ubebygde eller parkeringsplasser, men eierne mener at de har en stor fremtidig verdi.

- For begge mine parter er det krevd erstatning for tapt utbyggingsareal. Dagens Telenor-bygg er byggetrinn 1, og det var forutsatt et byggetrinn 2. Store deler av dette byggetrinnet vil ikke la seg realisere når Bybanen er bygget, sier advokat Eivind Pundsnes ved Advokatfirmaet Kyrre.

Han representerer Telenor og Helge Eide Knutsen-selskapet West Coast Invest.

- Vanskelig prising

- Er det store avvik mellom det som er tilbudt og det dere krever?

- Jeg kan ikke kommentere forhandlingene, utover at det ikke har vært aktuelt å akseptere de fremsatte tilbud, sier Pundsnes.

Heller ikke Bybanen ønsker å kommentere eksisterende tilbud eller hva andre grunneiere har fått i erstatning tidligere.

- Dette er vanskelig. Prising i markedet er i stor grad avhengig av hvilken utnytting som kan forventes, og eventuell risiko ved at plangrunnlaget ikke er på plass, sier Fjell.

- Vil ha dobbelt betalt

Et av stridspunktene er om verdiøkningen som følge av at Bybanen bygges skal regnes med i verdigrunnlaget. Bybanen Utbygging mener det er urimelig at tomteeiere krever høyere erstatning med begrunnelse i at Bybane-stoppet vil øke verdien på tomten.

- Da får man på en måte en dobbel gevinst, først ved at den resterende tomten får økt verdi som følge av Bybanen, og deretter ved å bruke den økte verdien som argument for økt erstatning fra Bybanen, sier Fjell.

Pundsnes er ikke enig i den beskrivelsen.

- Dersom det er en særfordel, skal det trekkes fra i erstatningen. Men vi mener Bybanen er en alminnelig fordel som ikke skal gå til fradrag, sier advokat Pundsnes.

- Eiendommene jeg representerer har også god infrastruktur og sentral beliggenhet, uavhengig av Bybanen, legger han til.

Kan bli anket

Advokat Stig J. Harris i Advokatfirmaet Harris representerer blant annet Forsvarsdepartementet, et utbyggingsselskap og noen privatpersoner. Nårtingrettens avgjørelse foreligger, vil det på vanlig måte bli vurdert om sakene skal ankes til lagmannsretten.

- I alle sakene hvor vi har anbefalt anke - og hvor grunneier har orket en ny runde - har lagmannsretten økt erstatningen fra tingrettens avgjørelse, men også i forhold til forhandlingstilbud fra Bybanen. Dette gjelder med ett unntak, hvor grunneier fikk samme erstatning som i tingretten, sier Harris.

Retten har satt av to uker til saken.