Les også:

Mannen som er dømt for norgeshistoriens nest største momsbedrageri, Thor Kristen Tjøntveit (74), har ikke vært norsk på nesten 44 år. Det slår Oslo tingrett fast i en nylig avsagt dom.

Tjøntveit saksøkte staten for å få snudd UDIs vedtak om at han ikke er nordmann. Men i retten fikk han ingen støtte. Årsaken er at han på 60-tallet ble amerikansk statsborger for å kunne være pilot i USA. Ifølge retten mistet han da automatisk retten til norsk pass.

«Det er klart at saksøker, rettslig sett, tapte sitt norske statsborgerskap da han mottok sitt amerikanske statsborgerskap den 14. juni 1967», heter det i dommen.

Tjøntveit ble i 2005 dømt til fem og et halvt års fengsel for momsbedrageri. På grunn av den lange dommen, og fordi Tjøntveit ikke er vernet mot retur etter utlendingsloven, har Utlendingsdirektoratet (UDI) nå fattet et vedtak om å utvise ham fra Norge, slik utlendinger som er dømt for alvorlig kriminalitet i Norge kan bli.

— Skal de ha meg ut av landet, får de ta meg i en kiste, sier han.

Anker

Han mener Norge ikke kan frata ham statsborgerskapet uten at han selv samtykker.

— Du kan ikke ta statsborgerskapet fra en mann i det landet han er født. Det går ikke, sier han.

Tjøntveit sier han vil anke tapet av statsborgerskapet videre til lagmannsretten. Samtidig har han allerede påklaget utvisningsvedtaket til UDIs klagenemnd, Utlendingsnemnda.

Selv sier han nå at han hverken har norsk eller amerikansk pass.

- Du ser ikke på deg selv som amerikaner?

— Jeg har sagt ifra meg det amerikanske statsborgerskapet, det er fire år siden. Det landet er jeg ferdig med, for de har gjort så mange dumme ting etter at Bush overtok.

- Har du fått bekreftet at du ikke lenger er amerikansk statsborger?

— De sier at jeg må gå på den amerikanske ambassaden og skrive under. Det gjør jeg ikke.

Fengsel

Amerikanerne har nemlig vist stor interesse for Grimstad-mannen. Mens han satt fengslet, begjærte USA Tjøntveit utlevert i forbindelse med en sak om et angivelig bedrageri på 12 millioner dollar, men begjæringen ble avvist.

Og rett før løslatelsen i fjor ringte den amerikanske ambassaden og spurte om når Tjøntveit ville være på frifot.

UDI hadde utvisningen klar, men Tjøntveit ble sittende på overtid i fengselet fordi fengselsdirektøren var på ferie. Dermed rakk han å starte en rettsprosess mot utkastelsen. 74-åringen sier han slapp unna utkastelse fra Norge med et nødskrik.

— Gud er med meg. Hvis ikke hadde jeg sittet på et fly til USA, sier han.

Rettskarusell

De siste årene har flyveren vært vel så mye i rettssalen som i luften. For tiden har han 9–10 søksmål gående mot familiemedlemmer, banker, dommere og UDI.

Og han har rik, rettslig erfaring: På 1970-tallet forsøkte han å starte flyselskapet Trans Polar, som skulle utfordre SAS. Det endte raskt i Norges den gang største konkurs. I 1987 ble han dømt for grovt bedrageri mot et forsikringsselskap. I 1990 fikk han utbetalt store deler av et lånetilsagn på 300 millioner kroner fra en bank i det gamle Øst-Tyskland. Pengene skulle gå til to flyselskaper - som det aldri ble noe av.

Bedrageri

I 1998 kom han hjem til Norge og Grimstad for å overta farsgården. Men etter få år i Grimstad ble Tjøntveit mistenkt for momsbedrageri ved salg av stein og maskiner mellom sine selskaper, og han slapp så vidt unna da Økokrim raidet bedriften i 2002.

Deretter levde han tre år på rømmen i utlandet, før han meldte seg for politiet i 2005. I et intervju med Aftenposten ville han ikke røpe hvor han hadde vært.

– Jeg var på ferie. Verdensferie. Som gammel flyver vet jeg hvordan jeg skal komme meg rundt. Hvis de ikke kan finne bin Laden, kan de ikke finne meg heller, sa han.

Momsrettssaken endte med fem og et halvt års fengsel etter dom i tingretten. Tjøntveits anke ble avvist av lagmannsretten fordi den ikke ville føre frem. Anken skal nå vurderes på nytt fordi rettens avvisning ikke ble begrunnet. Dommen er derfor ikke rettskraftig, selv om Tjøntveit har sonet.

UDI: - Ikke vernet mot retur

Utlendingsdirektoratet (UDI) mener i sitt utvisningsvedtak at Tjøntveit ikke er vernet mot retur etter utlendingsloven.

Hverken UDI, Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, som var de som ble saksøkt av Tjøntveit fordi de har ansvar for statsborgerloven, eller regjeringsadvokaten ville i går gi noen utdypende kommentarer til dommen.

I dommen fra Oslo tingrett fra 15. april, slår retten fast at Tjøntveit tapte sitt statsborgerskap i 1967 og at staten frifinnes for søksmålet. Tjøntveit må også betale saksomkostninger.

Dommeren mener det, ifølge loven, ikke trenger å treffes et eget vedtak for at et statsborgerskap formelt sett skal anses tapt. I dommen står det at dagens ordning gjør at personer som mister statsborgerskapet beholder sitt norske pass og blir oppført i manntallet, men at automatisk tap av statsborgerskapet er nødvendig for å opprettholde prinsippet om enkelt statsborgerskap.

Siden tap av statsborgerskap i denne saken har skjedd automatisk, foreligger det ikke noe vedtak fra UDI eller UNE på tapet.