Forurensningsmyndighetene reagerer, og vil nå ha like strenge regler for alle næringer.

Bunntråling har allerede gjort stor skade på korallrev langs norskekysten. Fiskebåter har lov til å fiske 60 kilo levende koraller og 800 kilo levende svamp pr. fangst, mens det er meget strenge krav til petroleumsnæringens behandling av såkalt borekaks i områder med slike sårbare arter. Borekaks er knust masse som følge av boring på havbunnen.

Klif har valgt å følge et føre var-prinsipp for boring på havbunnen. Dette til tross for at man mangler forskning som tilsier at borekaks skader koraller og svamper.

- Vi har forståelse for at petroleumsnæringen stiller spørsmål ved de strenge miljøkravene til deres aktivitet i områder hvor bunntråling er tillatt, sier direktør Ellen Hambro i Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif).

Felles retningslinjer

- For bunnfaunaen spiller det ingen rolle hvilken næring den blir skadet av. Vi bør se på den samlede belastning for disse sårbare artene, og skape de samme rammebetingelser for alle aktuelle næringer, fortsetter hun.

Klif skriver i et brev til Miljøverndepartementet at man fortsatt ønsker streng regulering av oljeselskapenes utslipp av borekaks for å sikre at sårbare og verdifulle ressurser som koraller, svamp og tobis ikke blir skadet. Samtidig tar Klif til orde for felles retningslinjer for alle næringer, slik at fiskeriene ikke skal slippe så lett unna som nå.

Brevet følger en rapport til Miljøverndepartementet om teknologiske muligheter for å håndtere borekaks i sårbare områder. I dag stilles det krav til oljeselskaper som vil bore i områder med sårbar bunnfauna, at borekaksen ledes bort til andre områder. Utstyret som brukes til slik transport, kan flytte kaksen inntil 2000 meter fra brønnen.

Ikke totalforbud mot utslipp

Klif refererer til studier gjort av Statoil, som viser at det er teknologisk mulig å pumpe kaksen direkte opp til riggen og derfra transportere den til land, slik at det ikke blir noe utslipp. Dette er imidlertid kostbart, og innebærer at boringen tar lengre tid.

Klif krever derfor ikke påbud om at oljeselskapene skal bruke denne metoden.

- Vi vil vurdere konkret fra sak til sak hvordan borekaksen skal håndteres, avhengig av hvor sårbart området er og hvor langt det er til nærmeste korallfrie område. Vi anbefaler altså ikke et totalt forbud mot utslipp av borekaks, sier Hambro.