Praksisen for antall dager i legenes sykemelding varierer voldsomt mellom fylker. I to nabofylker kan samme diagnose i samme jobb gi dobbelt så lang sykemelding i det ene fylket som i det andre.

— Vi er overrasket over at forskjellene er så store, sier assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt i arbeids- og velferdsetaten Nav.

I dag offentliggjør Nav en stor analyse av over 1,3 millioner sykefraværstilfeller som ble avsluttet innen utgangen av 2008, 2009 og 2010. Det er sett på gjennomsnittlig antall dager sykemelding for seks ulike diagnoser i fem store næringer. I alt står disse næringene for to tredjedeler av sysselsettingen.

I fjor

Datamaskinene og tre eksperter i Nav har pløyd gjennom et stort materiale for å følge opp en undersøkelse Nav gjorde i fjor. Da så Nav på fylkesvise forskjeller i sykemeldingene innenfor ulike diagnoser.

- I den forrige undersøkelsen, hvor vi fant store forskjeller i fraværslengde, var forskjeller i næringsfordelingen en mulig forklaring på forskjellene i sykemeldingen, sier Åsholt.

Med andre ord: Mange jobber med fysisk krevende industriarbeid kunne da forklare at sykemeldingene var mer langvarige i et industrifylke enn i et fylke der de fleste satt på stolen på et kontor. Dessuten vil den samme vonde ryggen kunne kreve lengre sykemelding i en næring med tunge løft enn i en stillesittende næring.

Dypere ned

I dagens undersøkelse går Nav ett skritt dypere ned i materialet: De ser på sykemeldingene for like diagnoser innenfor hver næring. Effektene av ulik næringsfordeling i fylkene er dermed fjernet. Nav tenkte at forskjellene mellom fylker da kanskje ble mindre.

- Resultatet var stikk motsatt av det vi trodde. Forskjellene ble til dels større, sier Åsholt.

Varehandel er den største av de private næringen Nav har sett på:

  • For diagnosen «slapphet, tretthet» blir butikkansatte i Vest-Agder i gjennomsnitt sykmeldt av legen i 80 dager. I Finnmark blir butikkansatte med samme diagnose sykmeldt i bare 30 dager i gjennomsnitt.
  • For diagnosen «psykisk ubalanse, situasjonsbetinget» er det de samme fylkene på topp og bunn. Butikkansatte i Vest-Agder blir med denne diagnosen sykmeldt dobbelt så lenge som menn og kvinner bak kasseapparatene i Finnmark. Helse og omsorg er den største næringen i offentlig sektor:
  • Ansatte i helse og sosiale tjenester med diagnosen «skuldersmerter» blir i gjennomsnitt sykmeldt i 100 dager i Vestfold og 53 dager i Oslo.
  • Når det gjelder «psykisk ubalanse, situasjonsbetinget» for ansatte i helse og sosiale tjenester, er sykemeldingene i Hedmark dobbelt så lange som i Finnmark. Utgangspunktet for Nav-analysen har vært at lærere i Hordaland og Møre og Romsdal har omtrent den samme kjønns- og alderssammensetningen og at arbeidsoppgavene er like. Det burde gi omtrent de samme helseplagene og dermed de samme sykemeldingene.

Men slik er det ikke: Nærmere spesifiserte ryggsmerter gir i gjennomsnitt 58 dager sykemelding for lærere i Møre og Romsdal og 26 dager for kollegene i Hordaland.

I analysen har Nav sjekket for forskjeller i alderssammensetning og kjønn i de ulike næringene i de ulike fylkene. Konklusjonen er at slike forskjeller ikke rokker ved resultatene.

- Handler ikke om gode og dårlige leger

I Vestfold sykmelder man i gjennomsnitt 100 dager for diagnosegruppen skuldersyndrom i helse- og sosialnæringen. Det tilsvarende tallet i Oslo er 53. Det synes fastelege på Nøtterøy Tom Ole Øren er betenkelig, og verd å se nærmere på.

— Vi må dykke ned i disse tallene og finne ut hva de egentlig sier. Til sammenligning ligger for eksempel Vestfold veldig nært landsgjennomsnittet når det gjelder gjennomsnittlig sykefravær generelt, sier Øren.

Er det negativt at dere sykmelder lenger enn andre for enkelte diagnoser?

— Nei, på ingen måte. Det er verdt å merke seg at Vestfold er kjent for å ha et sterkt fagmiljø på muskel- og skjelettsykdommer. Derfor er det rart at vi slår ut slik vi gjør på skuldersyndromer, synes jeg.

Resultatene av gjennomgangen som blir publisert i dag, gir ingen fullstendig forklaring på hvorfor det er så store forskjeller fylkene imellom, og Øren synes også det er vanskelig å komme med noen oppklaring på hvorfor tallene er slik de er.

— Vi må se nærmere på dette i alle instanser. Det viktigste for meg å understreke er at det er viktig at fastlegene får bli med på denne diskusjonen siden det er vi som sykmelder oftest, sier Øren.

Kritisk til Nav

Morten Laudal, nestleder i Norsk forening for allmennmedisin, er kritisk til metoden til Nav, og mener at de tenker gammeldags når de forsker på sykemeldingsproblematikken.

— Jeg tror at hovedforklaringen på de store sprikene er at de enkelte diagnosegruppene ikke er sammenlignbare med hverandre. For eksempel er en brukket lårhals en brukket lårhals i alle fylker. Men dette gjelder først og fremst psykiske og sammensatte lidelser, og de er mye vanskeligere å sammenligne, sier Laudal. Han frykter at dette blir en diskusjon om legene, og ikke sykemeldingene.

- Vi risikerer at dette blir en diskusjon om gode og dårlige leger. Det blir helt feil.