ESA varslet i dag at det vil trekke Norge inn for EFTA-domstolen for å få endret regelen som hindrer at noen kan eie mer enn 20 prosent av aksjene i børser og verdipapirselskaper, som Oslo Børs.

Organet mener disse reglene er urettmessige begrensninger i friheten til å investere og til å kunne delta på en effektiv måte i styringen av slike selskaper. Derfor strider de med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for kapital og etableringsfrihet.

I Norge gjelder denne regelen særlig for Oslo Børs og Verdipapirsentralen, som er ett selskap. Her er DnB NOR gjennom Vital største eier med 19,15 prosent av aksjene. Og stort mer kan de ikke eie, takket være de norske reglene.

Kommunal Landspensjonskasse, KLP, og meglerhuset Pareto AS er de nest største eierne, med henholdsvis 10 og 8,5 prosent av aksjene.

Åpner for storkjøp

Det kan det nå bli en slutt på, dersom ESAs sak i EFTA-domstolen i Luxembourg vinner frem.

– ESA bestrider ikke at velfungerende og åpne finansmarkeder er i offentlighetens interesse. Men et generelt forbud mot eierskap over 20 prosent går utover hva som er nødvendig for å nå dette målet, sier ESAs president Per Sanderud i en pressemelding.

"EØS-reglene hindrer ikke Norge å stanse endringer i eierskap av infrastrukturforetak innen verdipapirområdet, hvis eierskapet kan utgjøre en trussel mot en sunn og forsvarlig forvaltning. Et generelt forbud mot eierskap over 20 prosent, uten forutgående vurderinger av eieren, er imidlertid i strid med EØS-regelverket", heter det i meldingen.

Etter det Aftenposten.no får opplyst, vil saken bli oversendt domstolen i løpet av 2-3 uker. Norske myndigheter og ESA har siden 2009 diskutert forholdet, men uten å bli enige.