— Vi vil legge til rette for en god utvikling for norsk industri. Derfor vil vi benytte handlingsrommet for slike ordninger, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Den norske CO2-kompensasjonsordningen skal knyttes tett opp mot metoden for beregning av støtte som angis i EUs retningslinjer. Regjeringen understreker at omfanget av ordningen vil kunne variere fra år til år, avhengig av utviklingen i kvoteprisen.

Ordningen skal gjelde for perioden fra 1. juli i år til 31. januar 2020 og omfatter alle de 15 sektorene som i henhold til EUs retningslinjer er støtteberettigede. Dette inkluderer blant annet produsenter av aluminium, ferrolegeringer, kjemiske produkter og treforedling.

Stoltenberg peker på at dårlig klimapolitikk og dårlig næringspolitikk kan føre til såkalt karbonlekkasje, der utslipp av klimagasser flyttes til andre land i stedet for å kuttes. CO2-kompensasjonsordningen skal motvirke en slik utvikling.

— Norsk industri ligger langt fremme på lave utslipp og energieffektivitet. Vi må sikre at industrien kan utvikle seg i en miljøvennlig retning uten at strenge miljøkrav medfører flytting av utslipp og karbonlekkasje. En god CO2-kompensasjonsordning i en overgangsfase vil bidra til dette, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Den nye ordningen skal forvaltes av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).