Forsvarernes protesterte mot at de to navngitte personene skulle ha de rollene de var tiltenkt under rettssaken. Forsvarer til en av de tiltalte, Atle Helljesen målbar innsigelsen i et mer enn timelangt innlegg, skriver Aftenbladet.no.

Dommer forlot salen

Før inhabilitetsinnsigelsen ble tatt opp av retten, forlot dommer Saue salen, mens tingrettsdommer Elisabeth Baumann overtok hans plass.

Helljesen mente det var skapt en mistillit både til dommer og hovedaktor som han mente var inhabile. Han ga uttrykk for at det var ubehagelig å fremme innsigelsen om inhabilitet, men som han sa, var nødt til å gjøre det: — Fordi det er galt i forhold til min medvirkning i saken, sa Helljesen som også uttalte at han hadde vurdert å trekke seg.

Stridens kjerne

Hovedinnvendingen til Helljesen var at det var planlagt en eksklusiv lyd- og bildeoverføring til et bakrom, samtidig som dette ikke var meddelt forsvarerne.

— Politiet skulle sitte på bakrommet og drive parallell etterforskning, sa Helljesen som understreket at han ikke hadde noe imot lydopptak som en del av rettsboken. Men en fortløpende lydoverføring til et rom utenfor rettssalen mente han både var uheldig og heller ikke riktig. Helljesen sa at han hadde sendt et omfattende brev til retten der han påpekte dette.

- Benektet hun lydoverføring?

Et av ankepunktene til forsvarerne var at hovedaktor i et forberedende møte hadde benektet at det var planer om lydoverføring til et bakrom. I retten sa Budal Løvlund at hun bare hadde svart på at "det ikke skulle drives parallell etterforskning fra et bakrom."

Flere av forsvarerne utdypet sin kritikk til saksbehandlingen i forkant av rettssaken.

Ukjent for forsvarerne

— Under befaringen 14. november ble det Ikke nevnt med et ord at det skulle være lydoverføring til et rom i 5. etasje (rettssalen ligger i tredje etasje, red. anm.), sa Helljesen.

5. desember ble det sendt en begjæring om adgang for politiet til å foreta lydopptak til bruk for politiet. Dette skulle ikke være rettsforhandlingen på lyd som skal følge ankeforhandlingene, men skulle gå et bakrom der politiet kunne fortsette etterforskningen.

Og Helljesen fortsatte:

— Det er enorm prestisje knyttet til saken, utrykt av etterforskningsleder selv, John Arild Jåsund, Leder for økonomiavsnittet, skrev i mars 2011, Det ville være en «katastrofe» om politiet skulle tape denne saken og risikere et erstatningskrav på fra 3-400 millioner kroner opp til en milliard kroner, refererte Helljesen.

— Vi må ha reint spill i retten, sa han og påpekte at dersom ankemyndighetene er enige i mine påstander, er 5 måneder som er satt av til rettssaken, bortkastet.Han ville ha dommeren erstattet av en annen dommer, og hovedaktor byttet ut. - Saken er så betent, at man må være ytterst forsiktig, sa Helljesen.

Nesten fire timer etter retten var satt, er selve inhabilitetsspørsmålet fortsatt ikke avklart.

Hovedaktor Birgitte Budal Løvlund erklærte seg habil, og sa at det aldri har vært hensikten å holde beslutningen om lydoverføringen hemmelig.

Hun karakteriserte forsvarernes inhabilietsinnsigelse som obstruksjon.

- Habile

Etter en pause på et par timer, kom retten til at både dommer og aktor er habile.

— Det er ikke fremført omstendigheter som gjør at tilliten til de to svekkes, og der er dermed habile i saken, heter det i kjennelsen.

Her kan du følge rettssaken direkte! (ekstern lenke til Aftenbladet.no)

Her er lovbestemmelsene som Helljesen refererte til vedrørende habilitetsspørsmålet:

Domstolslovens

§ 108. Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen være, når andre særegne omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet. Navnlig gjelder dette, når en part av den grunn krever, at han skal vike sete.

Straffeprosessloven:

§ 60. En tjenestemann som hører til påtalemyndigheten eller handler på vegne av denne, er ugild når han står i et forhold til saken som nevnt i domstolsloven § 106 nr. 1-5. Han er også ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Særlig gjelder dette når ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Er en tjenestemann ugild, anses også hans underordnede ved samme embete ugilde, når ikke hans nærmeste overordnede bestemmer noe annet.

Dette er de tiltalte:

1. Fred Anton Ingebrigtsen (47), Randaberg: Tiltalt for markedsmanipulasjon, innsidehandel og ulovlig aksjonærlån.

2. Kåre Nilsen, 42, Randaberg: Tiltalt for markedsmanipulasjon og innsidehandel. Ingebrigtsens svoger.

3. Lars Audun Lunde (46), Randaberg: Tiltalt for markedsmanipulasjon og innsidehandel. Bekjent av Ingebrigtsen

4. Oskar Andersen (62),Bærum: Tiltalt for markedsmanipulasjon og innsidehandel. Tidligere kollega av Ingebrigtsen.

5. Knut Helge Nordbotn (53), Spania/Stavanger: Tiltalt for markedsmanipulasjon og innsidehandel. Bekjent av Ingebrigtsen.

6. Odd Inge Bø (56), Randaberg: Tiltalt for markedsmanipulasjon og brudd på meldepliktenav handler. Bekjent av Ingebrigtsen.

Johnny Bondestad (57), Trondheim: Tiltalt for markedsmanipulasjon og innsidehandel. Halvbror til Ingebrigtsen