Reineiere på Fosen vant over vindkraftutbyggerne i Høyesterett

Høyesterett gir medhold til reineierne i Fosen. Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene, slås det fast.

Reinsdyr vandrer rundt nær vindturbinene på Storheia vindpark, som er den største av vindparkene på Fosen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, slår Høyesterett fast.

Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. Utbyggerne må betale reineiernes sakskostnader.

Saken gjelder to av delprosjektene på Fosen-vindkraftverket. Det ene eies av Trønderenergi og Stadtwerke München, mens det andre eies av Fosen Vind DA hvor Statkraft er medeier.

– Dette er overraskende og en helt ny situasjon. Nå må vi avvente en reaksjon fra departementet, og ingen vet ennå hva utfallet av dette vil bli, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Statkraft til E24.

– Historisk gjennombrudd

Vindkraftverkene ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, hvor Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida utøver reindrift.

– Det er gledelig at Høyesterett fastslår at det er realitet i det folkerettslige vernet for samisk reindrift, sier Knut Helge Hurum, som er advokat for Nord-Fosen siida.

Hurum sier at disse vindkraftverkene har blitt protestert mot fra starten av, og at de ble valgt til tross for at de var konfliktfylte. Han sier at vindkraftverkene ikke kan bli stående etter dagens dom.

– Det er utgangspunktet i norsk rett, men vi avventer utspill fra eierne av vindkraftverkene og eventuelt fra staten, sier Hurum.

Advokat Eirik Brønner representerer Sør-Fosen sijte. Han sier de er veldig glad for dagens avgjørelse.

– Dette er et historisk gjennombrudd for urfolks rettigheter i Norge. Temaet har vært prøvd en rekke ganger, men dette er første gang det fører frem med en rettskraftig dom, sier Brønner til E24.

Brønner sier at deres utgangspunkt er at vindkraftverkene nå må tas ned. Han vil ikke spekulere i om det er noe som kan stanse at verkene blir tatt ned.

Behandlet i storkammer

Ankesaken ble behandlet i storkammer, noe som innebærer at 11 av Høyesteretts 20 dommere behandlet den.

Basert på lagmannsrettens bevisvurdering kom Høyesterett til at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen.

– På den bakgrunn så Høyesterett det slik at reineiernes rettigheter vil være krenket hvis det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak, heter det.

Også selskapet Fosen Vind DA skriver i en pressemelding at det kom overraskende at Høyesterett mener at lisensen og ekspropriasjonstillatelsen fra 2013 er ugyldig.

– De norske myndighetene ga oss en endelig lisens etter en langvarig og grundig konsesjonsprosess der alle berørte parter ble konsultert, og der det ble lagt spesielt vekt på forholdet til reindriften i søknadsprosessen, sier daglig leder Tom Kristian Larsen i Fosen Vind ifølge meldingen.

Han vil nå avvente Olje- og energidepartementets reaksjon før han kommenterer saken ytterligere.

– Departementet har merket seg avgjørelsen fra Høyesterett. Staten har ikke vært part i saken, men har deltatt som partshjelper fordi utfallet kunne få betydning for konsesjonsprosessen, sier kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i Olje- og energidepartementet i en skriftlig kommentar til E24.

– Høyesterettsdommen utløser behov for en avklaring av situasjonen. Departementet vil sette seg grundig inn i avgjørelsen, og må komme tilbake til hvordan saken skal håndteres videre, sier Berthelsen.

Viktig prøvestein

Beslutningen i Høyesterett blitt ansett som den viktigste for norske reindriftssamer i moderne tid, skriver Adresseavisen.

Saken er blitt sett på som en prøvestein på norske reindriftssamers rettigheter opp mot FN-konvensjonens artikkel 27.

I Frostating lagmannsrett ble reineierne tilkjent nesten 90 millioner kroner i erstatning. Erstatningen er ikke en del av ankesaken.

Vedtak fra 2010

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) traff i 2010 vedtak om konsesjon til blant annet Roan og Storheia vindkraftverk.

Reineierne mente at utbyggingen krenker deres rettigheter til kulturutøvelse, men fikk ikke medhold i Olje- og energidepartementets klagevedtak fra 2013.

Saken ble så tatt til retten. Fosen Vind fikk likevel tillatelse til å starte byggingen, og vindkraftverkene sto ferdig i 2019 og 2020. De er del av det største vindkraftprosjektet på land i Europa.

Publisert: