Arbeidsgiverne vil holde lønnsveksten i privat sektor i år nede på nivået blant Norges handelspartnere på 1,8 prosent, sier NHOs Svein Oppegaard.

Målet for NHO-sjef John G. Bernander og resten av arbeidsgiverne er et meget nøkternt lønnsoppgjør i privat sektor etter at sporene av finanskrisen har slått ut i økt ledighet, krisetiltak og sviktende inntjening i konkurranseutsatte næringer.

NHO legger nå grunnlaget for at bransjeorganisasjonen Norsk Industri vil legge seg svært lavt når industriens arbeidsgivere kommer i forhandlingsposisjon overfor Fellesforbundet før påske.

–I privat sektor er finanskrisen på ingen måte avblåst. Det er stor forskjell mellom de enkelte næringene, sier Oppegaard.

«Ikke fortsette» I NHO peker man gjentatte ganger på den sterke og akkumulerte veksten i reallønnen siden 2000 på tilsammen 28 prosent.

Dette kan ikke fortsette, er budskapet.

Nå skjerper arbeidsgiverne sine krav om konkurranseevnen. «Ikke svekkelse» er erstattet med en «styrket konkurranseevne».

–Hva blir det vanskeligste ved årets lønnsoppgjør?

–Uten tvil å holde fast på en høyst moderat økonomisk ramme, nettopp fordi en har en såkalt to sporøkonomi, der offentlig sektor har hatt det romslig og deler av privat sektor også har greid seg bra, mens industrien, bygg og anlegg samt hotell og restaurantbransjen går til dels fryktelig dårlig.

Også allmenngjøringen av tariffavtaler – som skal sikre alle arbeidstagere de samme vilkår i norsk arbeidsliv – blir et vrient spørsmål i vårens forhandlinger, sier arbeidslivsdirektør Oppegaard. Sosial dumping har vakt sterke reaksjoner i fagbevegelsen. NHO brakte loven om allmenngjøring inn for EØS-avtalens kontrollorgan ESA fordi arbeidsgiverne mente at loven hindrer en reell konkurranse fra utenlandske firmaer i Norge. NHO fikk ikke medhold i ESA i fjor sommer.

Stort spenn. Det store spennet i norsk økonomi kompliserer årets oppgjør, både sentralt og lokalt. Mange private bedrifter er underleverandører til bedrifter som går bra, mens de selv sliter, eller de må levere til bedrifter som går veldig dårlig, mener NHO-direktøren.

For første gang omtaler NHO også hotell og restaurantbransjen som et av frontfagene i årets forbundsvise oppgjør. Det er for å markere at hele reiselivssektoren er utsatt når de økonomiske rystelsene i utlandet også påvirker tilstrømningen av turister og forretningsfolk til Norge.

–Hva sier dere til hovedsammenslutningene i offentlig sektor som presser på for å få større ramme i det offentlige, til tross for at industrien leder an i dette forbundsvise oppgjøret?

–NHO er veldig tydelig på at frontfagmodellen gjelder både for privat virksomhet og offentlig sektor, skjermet eller ikke. Hvis den konkurranseutsatte sektoren skal inn i forhandlingene, så må resultatet også få konsekvenser for offentlig sektor.

–Hva skjer ellers?

–Da mister vi arbeidsplasser. Det er den store bekymringen hos oss.

Vi er alle enige om, og det gjelder også Regjeringen, at malen for hva vi tåler av lønnsutviklingen her i landet må settes av dem som må selge sine varer i de store markedene i utlandet, sier Svein Oppegaard.