Les også:

Hverken UDI, Barne,— likestillings- og inkluderingsdepartementet, som var de som ble saksøkt av Tjøntveit fordi de har ansvar for statsborgerloven, eller regjeringsadvokaten ville i går gi noen utdypende kommentarer til dommen.

I dommen fra Oslo tingrett fra 15. april, slår retten fast at Tjøntveit tapte sitt statsborgerskap i 1967 og at staten frifinnes for søksmålet. Tjøntveit må også betale saksomkostninger.

Dommeren mener det, ifølge loven, ikke trenger å treffes et eget vedtak for at et statsborgerskap formelt sett skal anses tapt. I dommen står det at dagens ordning gjør at personer som mister statsborgerskapet beholder sitt norske pass og blir oppført i manntallet, men at automatisk tap av statsborgerskapet er nødvendig for å opprettholde prinsippet om enkelt statsborgerskap.

Siden tap av statsborgerskap i denne saken har skjedd automatisk, foreligger det ikke noe vedtak fra UDI eller UNE på tapet.