Lutelandet Energipark eies av Statoil og regionale kraftselskaper gjennom Vestavind Kraft. Konsesjonen består av et testanlegg for offshore-vind på inntil 10 MW og et ordinært vindkraftverk på inntil 45 MW. Den årlige kraftproduksjonen er beregnet til om lag 120 GWh, tilsvarende det årlige forbruket til om lag 6.000 husstander.

Vindkraftverket skal ligge i nærheten av et industriområde som er under utvikling i Fjaler kommune. I avgjørelsen har Olje— og energidepartementet lagt vekt på nettopp nærheten til industriområdet, og fordelene det innebærer å ha en dypvannskai i nærheten av stedet hvor vindturbinene skal installeres.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hadde tidligere vedtatt konsesjon til både vindkraftverket og testanlegget, men grunneiere og hytteeiere i området påklaget vedtaket. Departementet er innforstått med negative virkninger av vindkraftverket, og peker på at disse i hovedsak vil være knyttet til støy og skygge. Men dette er spørsmål som skal ivaretas i den videre detaljplanleggingen av vindkraftverket, opplyser departementet.