I Norge teller vi det meste, også innenfor høyere utdanning. Vi teller avlagte studiepoeng, antall studenter som faller fra, hvor mye det publiseres av forskning og mye mer.

Vi kan diskutere om vi alltid teller det vi bør telle, og om vi bruker for mye ressurser på rapportering. Men det vi samler inn, må kunne brukes og gjøres kjent for dem som skal foreta et av sine livs viktigste valg, nemlig de som skal begynne å studere. Det gjør vi ikke i dag. I stedet er unges utdanningsvalg basert på det foreldrene forteller dem, det lærerne vet, det venner har opplevd og rykter som går. Av og til kan informasjonen være både riktig og relevant. Men mange vil ikke få den informasjonen de trenger for å kunne velge om de bør bli sivilingeniør eller jurist, og om de skal studere i Tromsø eller Oslo.

Velge riktig

Kostnadene ved å velge feil er store for den enkelte og for samfunnet. For noen betyr det at de må ta ekstra år med utdanning, for andre kan det bety at de velger bort høyere utdanning. I begge tilfeller betyr det sløsing, dvs. at vi forvalter den viktigste ressursen vi har, humankapitalen, på en dårlig måte. Vi vet også at det er betydelige sosiale forskjeller i rekrutteringen til høyere utdanning. Særlig for de lengste utdanningene er det slik at utdanningsvalg går i arv. Vi må gjøre gevinstene ved å velge riktig kjent og sørge for at informasjon om utdanningene når de unge.

Derfor har vi gått sammen om å lage nettportalen studiekvalitet.no , som lanseres i dag. Her kan de som søker høyere utdanning, få informasjon om ulike utdanningsmuligheter i Norge. De kan sammenligne utdanninger, og de kan se hva som kjennetegner de tilbudene som gis på de ulike lærestedene. Det viktigste for oss er at unge skal ha enkel tilgang på informasjon om de tilbudene som gis.

Ikke tid til å vente

Mange vil mene at dette bør være en offentlig oppgave. Vi er ikke uenig i det, men vi hadde ikke tid til å vente. Vi håper at Kunnskapsdepartementet eller andre lar seg inspirere av det vi har gjort og vil være med å videreutvikle portalen som lanseres i dag. Samtidig er vi opptatt av at lærestedene gjør sitt beste for å utvikle kvaliteten i høyere utdanning. Norsk arbeidsliv er avhengig av kloke hoder, og da trenger vi universiteter og høyskoler som setter studentene i sentrum, og som skaper gode læringsmiljøer. Ett virkemiddel er åpenhet om hvordan tilstanden er.

Sammenligning av studier

Vi tror helt sikkert at sammenligningen av studier vil bli diskutert ved de ulike lærestedene. Det er meningen. For å få en fruktbar diskusjon må vi ha åpenhet og enkel tilgang til informasjon om hvordan det står til.

Noen liker ikke at det lages sammenligninger og mener det er problematisk å sammenligne studier som tilbys ulike steder. Mange vil mene at sammenligningene ikke gir et riktig bilde. Her er vi delvis enig. Vi har gjort vårt beste, men vi ser at det gjenstår en god del arbeid med å kartlegge hva studentene selv opplever i høyere utdanning. Vi vet mye om ressurstilgang og mye om resultater som oppnås. Men vi har ikke noe fullstendig bilde av hvordan studentene opplever læringssituasjonen. Vi mener derfor at staten nå må ta ansvar for å få gjennomført en årlig nasjonal studentundersøkelse, på samme måte som for elever i grunnskolen.

Fremme studiekvalitet

Vi forstår at det er vanskelig å si noe entydig om kvalitet, men mener likevel at det er viktig å diskutere hva som kan fremme studiekvalitet og hvordan vi kan fremme et godt kunnskapsgrunnlag. Mange er mest opptatt av ressurser, og det er forståelig. Likevel er ikke det sentrale hvor mye penger vi bruker, men hva vi får ut av pengene. Resultatene, i form av antall kandidater som fullfører og de karakterene de får, er viktige. I tillegg bør vi vite mer om læringsutbyttet for den enkelte, og om relevansen av utdanningen for arbeidslivet.

Det gjenstår fortsatt mer utvikling for at de som søker høyere utdanning, skal få all den informasjonen de bør ha. Likevel mener vi at vårt bidrag, nettportalen studiekvalitet.no , er en god start, og at den vil få noen til å velge annerledes enn de ellers ville gjort. Det er i så fall bra og bør få ledere ved universiteter og høyskoler til å øke innsatsen for kvalitet i utdanningene.

Det er studentene og arbeidslivet tjent med.

(Aftenposten er en av samarbeidspartnerne som står bak studiekvalitet.no)