• Fare for at konkurransen utsettes for varig og uopprettelig skade dersom samarbeidet får pågå, sier konkurransedirektøren.

I dag tidlig ga Konkurransetilsynet beskjed til Norgesgruppen og Ica om at tilsynet vurderer å stanse samarbeidet mellom de to dagligvarekjedene mens saken behandles.

Partene har fåttfrist til 8. marsmed å kommentere varselet.

— Vi har kommet til at det er fare for at konkurransen utsettes for varig og uopprettelig skade dersom samarbeidet får pågå mens vi behandler saken, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer til Aftenposten.

Ønsker midlertidig vedtak

Planen er at Norgesgruppen og Ica skal innlede samarbeidet fra 1. april.

Konkurransetilsynet vurderer derfor et midlertidig vedtak som skal gjelde til 30. september 2013. Det vil innebære at de to selskapene ikke kan samarbeide menstilsynet tar endelig stilling til om avtalen mellom dem er ulovlig.

Beate M. Berrefjord i Konkurransetilsynet sier til BT at de vil ta en avgjørelse om et midlertidig vedtak kort tid etter at partene har kommet med sine uttalelser 8. mars.

Rema-sjef Ole Robert Reitan har tidligere vært i harnisk over avtalen, som han mener er ødeleggende for bransjen.

— Fornuften seirer som oftest, skriver Reitan på Twitter.

Fare for varig skade

Avtalen mellom Ica og Norgesgruppen omfatter samarbeid om innkjøp og distribusjon

Tilsynet mener konkurranseskaden blant annet er knyttet til at Ica legger ned sitt grossistapparat i store deler av landet, og at det kan bli vanskelig å bygge dette opp igjen dersom konklusjonen blir at avtalen er ulovlig.

Tilsynet er også bekymret for varige skadevirkninger i leverandørmarkeder.

Konkurransetilsynet startet sin vurdering av avtalen umiddelbart etter at denne ble inngått i midten av januar.

Konkurransen mellom kjedene

Nå har tilsynet etter en foreløpig vurdering kommet til at det er rimelig grunn til å anta at avtalen er i strid med konkurranselovens paragraf 10, som forbyr konkurransebegrensende avtaler.

— Avtalen kan svekke konkurransen mellom dagligvarekjedene. Vi vil nå se nærmere på hvorvidt avtalen kan øke faren for utøvelse av markedsmakt, enten gjennom koordinering mellom kjedene eller som følge av ensidig markedsmakt, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Tilsynet vil også se nærmere på om Norgesgruppens økte kjøpermakt kan føre til dempet konkurranse mellom kjedene, og mulige konkurranseskadelige virkninger i leverandørmarkedene.