Lagmannsretten avviser anke i Mohn-søksmål: Eksdirektør tapte på alle punkter

Gulating lagmannsrett har avvist anken til den tidligere finansdirektøren i Frank Mohn-konsernet som mente Trond Mohn sto bak en svertekampanje mot ham. Nå må han ut med nær 600.000 kroner i saksomkostninger til sin tidligere sjef.

Investor Trond Mohn kan legge rettstvisten med sin tidligere finansdirektør, Tor Johannessen, bak seg, en gang for alle.
Publisert: Publisert:

– Lagmannsretten har kommet til at anken klart ikke vil føre frem, både hva gjelder anken over saksbehandlingen og realiteten, og at den skal nektes fremmet i sin helhet, skriver Gulating lagmannsrett i kjennelsen.

Dermed blir dommen fra Hordaland Tingrett stående. Tingretten fant ikke svertekampanjen bevist, og mener at erstatningskravene mot Mohn er grunnløse.

I stedet ble den tidligere finansdirektøren, Tor Johannessen, dømt til å betale Mohns saksomkostninger på 480.000 kroner.

Må dekke Mohns regninger

Gulating har også dømt Johannessen til å betale Mohns saksomkostninger fra lagmannsretten på rundt 100.000 kroner, ifølge kjennelsen datert 18. februar.

Der fremgår det også at Johannessen har to uker på seg til å betale Mohn, en frist som utløp 4. mars.

Les også

Tidligere finansdirektør nådde ikke frem med krav mot Trond Mohn

Mohns advokat, Arild Dyngeland i advokatfirmaet Schjødt, er tilfreds med lagmannsrettens avgjørelse.

– Den er i samsvar med det vi har anført hele tiden, sier Dyngeland til E24.

Trond Mohn ønsker ikke å kommentere saken.

– Nei takk, skriver Trond Mohn i en SMS til E24.

Heller ikke Johannessen eller hans advokat, Mette Yvonne Larsen, har noen kommentar til saken.

Investor Trond Mohn, her sammen med sin advokat Arild Dyngeland da saken gikk for Hordaland Tingrett i juni, 2021. I bakgrunnen, Tor Johannessen og hans advokat, Mette Yvonne Larsen.

Årelang splid

Konflikten daterer seg tilbake til tidlig 90-tallet, da Johannessen var finansdirektør i Frank Mohn-konsernet, en betydelig aktør innen pumpeproduksjon for offshore, olje og marine næringer.

Johannessen fremmet i juni 2021 krav om tapt arbeidsinntekt etter det han påsto var en svertekampanje utført av Mohn i finansmiljøet.

Den tidligere finansdirektøren hevdet han ble gjort til syndebukk for de store rentetapene i Frank Mohn-konsernet i 1994 og tvunget til å si opp.

Fulgte ikke instruks

I tingretten bestred ikke Trond Mohn at Johannessen måtte gå.

Mohn mener at konsernet sto overfor et tap på 230 millioner kroner som følge av at Johannessen ikke fulgte direkte instruks om å selge seg ut av rentepapirer.

– Han hadde vel egentlig ikke noe valg. Det var under press at han måtte gå av, sa Mohn under utspørring av Johannessens advokat Larsen i tingretten.

Tor Johannessen (t.v.), her i samtale med sin advokat Mette Yvonne Larsen, i Hordaland Tingrett.

Måtte selge

I tillegg krevde Johannessen erstatning for det han hevdet var et påtvunget salg av aksjer tilbake til Trond Mohn.

Dette var aksjer som ifølge Johannessen ville ha gitt ham en 2,5 prosents eierandel i Frank Mohn-konsernet på daværende tidspunkt.

Frank Mohn-konsernet ble solgt til svenske Alfa Laval i 2014 for 13 milliarder kroner.

Les også

– I Frank Mohn sa vi alltid at vi ikke skal snakke stygt om kolleger eller kunder

To anker

Dommen i Hordaland Tingrett ble gjort etter såkalt forenklet domsbehandling.

Johannessen anket både denne omgjøringen og dommen fra tingretten, men vant ikke frem.

Lagmannsretten viser til at avgjørelser om saksbehandlingen ikke kan ankes etter at saken er avgjort.

– Lagmannsretten finner det klart at omgjøringen av beslutningen om forenklet domsbehandling er en avgjørelse om saksbehandlingen, heter det.

Les også

Derfor vil Johannessen anke Mohn-dommen

Passiv og foreldet

Samtidig vises det til at anken over dommen «klart ikke» vil føre frem, og at det ikke er fremlagt nye bevis i ankeomgangen.

Blant annet pekes det på at Johannessen ikke bestred sin fratreden i 1994 og at de fire aksjene han eide ble tilbakeført til Mohn i tråd med en avtale fra 1991 uten at Johannessen protesterte.

Det er heller ikke holdepunkter for at Johannessen har forfulgt kravet i perioden mellom tilbakeføringen i 1994 og da stevning ble tatt ut i 2019, ifølge lagmannsretten.

– Det er ikke gjort noe gjeldende i anken som er egnet til å rokke ved tingrettens vurdering av at kravet er bortfalt som følge av passivitet. Det er også nærliggende at kravet er foreldet (..).

Lagmannsretten viser ellers til tingrettens «grundige dom».

– Slik lagmannsretten ser det er det ingen utsikter til at Johannessen i ankeomgangen kan føre bevis som vil sannsynliggjøre hans krav. (..)..Slik lagmannsretten ser det, fremstår Johannessens krav som udokumentert, heter det i kjennelsen.

Lagmannsrettens beslutninger var enstemmige.

Publisert: