Justis— og beredskap

 • 25,5 millioner til politidirektoratets endringsprogram
 • 10 millioner kroner til planlegging av nytt beredskapssenter i Oslo.
 • Økt bemanning. 150 millioner kroner gir 70 nye årsverk i Oslo politidistrikt.
 • PST: Får 30 millioner kroner ekstra for å styrke organisasjonen i både bemanning, drift og investeringer.

Helse

 • Kreftpasienter: 20 mill. til flere vardesentre, møteplasser for kreftrammede, pårørende og helsepersonell. Styrker også trenings— og aktivitetssentre for kreftpasienter på sykehusene.
 • Rimelig hjertemedisin til 70.000 personer: 86 millioner kroner til refusjon for nye legemidler som reduserer risikoen for hjerneslag hos pasienter med hjerteflimmer.
 • Mer hjelp til demente: Dagtilbud styrkes med 100 millioner kroner.
 • Storsatsing på sykehusene: Regjeringen vil at 35.000 flere pasienter skal få behandling neste år. Driftsmidlene til sykehusene økes med nesten to milliarder kroner.
 • Tannlege:Eldre over 75 år skal få sponset tannlegebesøkene med 800 kroner annethvert år.

Vaksiner: 57 barn har fått sovesykdommen narkolepsi som følge av svineinfluensa-vaksinen. 75 millioner kroner settes av til erstatninger ved vaksiner, og tre millioner til forskning.

Landbruk og mat

Samferdsel

 • Bygge veier: 7,9 milliarder statlige kroner til nybygging av veier. Fra bilistene hentes 9,5 milliarder.
 • Kollektivsatsing i byene: Storbyområder skal få 673 millioner kroner (økning på 250 mill.) til økt kollektivsatsing.

Jernbane:

Mer penger: Vil bruke 14,4 milliarder kroner, en økning på ca. 1,8 milliarder kroner fra 2012.

 • Pengene går til drift og vedlikehold, planlegging, samt flere store anleggsprosjekter.
 • Ny ruteplan for Østlandet betyr flere togavganger og høyere utgifter.
 • Bergensbanen, planlegging og mulig oppstart av Ulriken tunnel.
 • Dovrebanen — E6 (fellesprosjekt), dobbeltspor Langset – Kleverud.
 • Follobanen, nytt dobbeltspor Oslo - Ski (Follobanen).
 • Trønderbanen/Nordlandsbanen, planlegging og mulig oppstart av Hell – Værnes.
 • Vestfoldbanen, dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn.
 • Vestfoldbanen, dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke.
 • Østlandsområdet, infrastrukturtiltak i forbindelse med nytt og bedre togtilbud.
 • Østfoldbanen, planlegging av dobbeltspor Sandbukta – Moss – Kleberget – Såstad.

Utdanning

 • Flere studieplasser: 290 ekstra millioner gir 3250 nye plasser.
 • Studentboliger: Vil bygge 1000 nye studentboliger i 2013.
 • Studiestøtten fra Lånekassen økes fra 92.500 til 94.400 kroner.
 • Flere lærere: Setter av 157 millioner til flere ungdomsskolelærere gjennom en tilskuddsordning.
 • Kulturskole: Fra høsten 2013 skal alle skoler tilby en gratis uketime med kulturskole, fa 1. til 4. trinn.
 • Barnehage: Uendret makspris for barnehageplass, 2330 pr mnd.

Kultur

Utenriks

 • Styrker sikkerheten ved ambassadene. 35 mill. kroner.
 • Utenriksdepartementets (UD) bygninger i Oslo sikres for 65 millioner kroner.
 • IKT-infrastrukturen i UD skal sikres og oppgraderes. Forslått å sette av 40 millioner. Bistand: Det samlede bistandsbudsjettet blir på 30,2 milliarder kroner.
 • Fattige: Øker støtten med 2,4 milliarder kroner, én prosent av landets samlede inntekter (BNI).
 • Mor og barn: 650 millioner kroner ekstra for å redusere dødsfall blant kvinner og barn.
 • Nordområdene: Samlet budsjett på nesten to milliarder kroner. Nytt isgående forskningsfartøy, nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø og videreutvikling av overvåkingssystemet BarentsWatch.
 • Klima— og skogsatsing, matsikkerhet, helse og utdanning er andre satsingsområder.

Forsvar

 • Forsvarsbudsjettet: 42,2 milliarder kroner, en reell økning på 300 millioner kroner.
 • Digital sikkerhet: 37 millioner kroner til bedre beskyttelse mot digitale angrep på viktig infrastruktur.
 • Helikopterberedskap: Åtte mill. til permanent og utvidet helikopterberedskap på Rygge i Østfold, som også skal bistå politiet.
 • Sikkerhet: 192 millioner kroner til sikringstiltak ved Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementets lokaler.
 • Utlandet: Vil bevilge 1,16 milliard kroner til norske styrker i utlandet.

Nærings— og handelsdepartementet

 • Altinn, utskjelt nettjeneste, får 100 millioner kroner ekstra for bli «stabil og robust».
 • Reiseliv: 25 millioner kroner. Mye skal gå til å effektivisere reisemålsselskap.
 • Brønnøysund: 20 millioner kroner for å utrede hvor et nytt og moderne bygg for Brønnøysundregistrene skal reises.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fiskerihavner: 442 millioner til statlig utbygging av fiskerihavner.
 • Forskning: Nytt isgående forskningsfartøy, i første omgang bevilges det 75 millioner kroner.
 • Avvikler kystavgiften: Gir avgiftsreduksjon på 32,9 millioner kroner for næringen. Fra 2013 vil staten dekke 100 prosent av kostnadene til tiltak i farledene, drift og vedlikehold av fyr, merker og andre navigasjonshjelpemidler.

Miljøvern

 • CO2: Vil øke CO2-avgiften med 200 kroner per tonn for petroleumssektoren på norsk kontinentalsokkel.
 • Folkehelse: Satsingen på friluftsliv og folkehelse styrkes med 20 millioner kroner. Skal sikre friluftsområder og gi støtte til organisasjonene.
 • Skogvern: Øker bevilingen med over 100 millioner, til 231 millioner kroner.

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

Farspermisjon: Fedrekvoten utvides med to uker, til 14 uker. Totalt stønadsperiode blir 49 uker med 100 prosent dekning eller 59 uker med 80 prosent dekning.

 • Barnevern: 205 millioner kroner ekstra skal gå til rundt 270 stillinger i kommunale barneverntjenester, til kompetanse— og samhandlingstiltak og styrket tilsyn. Fylkesnemdene får 20 millioner kroner.
 • Sysselsetting: Vil ha flere innvandrere i jobb. Bevilger 30 millioner kroner til Jobbsjansen.

Arbeidsdepartementet

 • Ungdom: Arbeids- og velferdsetaten styrkes med 30 millioner kroner for å øke oppfølgingen av ungdom som står utenfor arbeid og utdanning.
 • IKT: 735 millioner kroner til datasystemer i Arbeids- og velferdsetaten.
 • Trygdemisbruk: Nye verktøy og fem millioner kroner skal forebygge og avdekke trygdemisbruk.

Kommunaldepartementet

 • Mer penger: Kommunene får 6,8 milliarder mer enn i fjor. 400 milliarder kroner av statsbudsjettet fordeles i kommunene. De ekstra pengene skal gå til satsinger Regjeringen pålegger kommunene:
 • Maksimalpris i barnehagene videreføres.
 • Opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager.
 • Skolefritidsordningen skal få kulturskoletilbud.
 • Valgfag i ungdomsskolen.
 • Rentekompensasjon for bygging og opprustning av skoler og svømmehaller.
 • Dagtilbud for mennesker med demens.
 • Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
 • Stimulering til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene.