— Norsk økonomi fortsetter å trosse meget svake internasjonale konjunkturer. Lav rente og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen er hoveddriverne bak den norske oppgangen som startet ved årsskiftet 2010/2011. Det er ventet at aktivitetsveksten holder seg ganske høy i lang tid, skriver byrået.

Mange andre land sliter med svak eller ingen vekst, eller til og med tilbakegang i økonomien, og har derfor mindre penger å bruke på norske varer og tjenester. Dette fører til at mange norske bedrifter holder igjen med nyansettelser og investeringer i nytt utstyr.

Men store deler av industrien i Norge går motsatt vei, og skuffer på med penger for å vokse.

Global vekst kommer

Dette er i hovedsak den delen av industrien som leverer til olje- og gassnæringen. Denne leverandørindustrien har i løpet av de siste månedene passert sjømatnæringen som den nest største industrien i Norge - bak den rene olje- og gassnæringen.

— Veksten i innenlandsk etterspørsel vil samlet sett øke noe i 2013, men deretter gå litt ned. Dette vil motvirkes av at den internasjonale veksten da trolig tar seg litt opp, skriver byrået.

Etter finanskrisens herjinger med den globale økonomien i 2008 og 2009, har gjeldskrisen i eurosonen vært den største bekymringen de siste par årene. Sterkt stigende arbeidsledighet, store kutt i statenes utgifter og høyere skatter som dermed svekker folks forbruk, sender euroområdet inn i sin andre periode med fall i produksjonen siden 2008.

Usikkert i USA

Amerikanerne går imidlertid lysere tider i møte, men trues av det såkalte «budsjettstupet».

— I USA er den økonomiske veksten noe bedre, men også her skaper en stadig økende statsgjeld problemer. Dersom demokrater og republikanere ikke blir enige om budsjettet innen årsskiftet, utløses automatiske store utgiftskutt og skatteøkninger som vil kunne sende den amerikanske økonomien inn i en ny resesjon. Imidlertid regner vi det som mest sannsynlig at partiene enes om en mer moderat innstramming i finanspolitikken.

— Samlet sett ser konjunkturnedgangen hos Norges handelspartnere ut til å fortsette inn i 2014, og de er fortsatt i lavkonjunktur ved utgangen av 2015. Sammen med stadig tap av kostnadsmessig konkurranseevne i norske bedrifter bidrar dette til lav vekst i tradisjonell norsk vareeksport fremover, skriver byrået.